ReadyPlanet.com


สัมมนานอกสถานที่ โรงแรมซีพาราไดซ์ สัตหีบ (14-15 พย)


เรียน     สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน
            ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดสัมมนานอกสถานที่ ประจำปี
   2552 ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2552  ณ โรงแรมซีพาราไดซ์ อำเภอสัตหีบ
   จังหวัดชลบุรี ในหัวข้อ Accountability and Practices of Today’s Audit Committee
   in Enhancing Good Corporate Governance และหัวข้อ Top 10 Banking Fraud  มีวัตถุ
   ประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสมาชิกชมรมฯ ได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้และ
   ประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบและป้องกันธนาคาร
   จากความเสี่ยงด้านทุจริต
          จึงขอเรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว สถาบันละไม่เกิน 4
   ท่าน และโปรดแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ นายทะเบียน คุณทองทศ  แพงลาด / คุณกรกมล เอื้อ
   วิวัฒน์สกุล ธนาคารอาคารสงเคราะห์  โทรศัพท์ 0-2202-1288 / 0-2202-1850  ทางอีเมล์
   thongthot@ghb.co.th / konkamoืn@ghb.co.th   ภายในวันที่  22 ตุลาคม 2552

ธนาคารที่ประสงค์จะร่วมกิจกรรมและยังไม่ได้สมัครเข้ามา รบกวนแจ้ง akarapha@tisco.co.th หรือ 02 633 7846 โดยด่วนภายในวันที่ 30 ตุลาคม นี้ครับ หลังจากนี้ทางชมรมฯ จำเป็นต้องยืนยันพาหนะและที่พัก ซึ่งอาจทำให้การจองเพิ่มเป็นไปไม่ได้ครับ
ขอบคุณครับ
ไพรัช

บมจ.แสตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารซี ไอ เอ็ม บี ไทย จำกัด (มหาชน)
 ผู้ตั้งกระทู้ ไพรัช ทิสโก้ :: วันที่ลงประกาศ 2009-10-29 07:40:01


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3120600)

กำหนดการ กิจกรรมและสัมมนานอกสถานที่
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน
วันเสาร์ที่ 14 ถึง วันอาทิตย์ที่  15 พฤศจิกายน 2552
ณ โรงแรมซีพาราไดซ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
______________________
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2552
 07.00 น. ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ จากสวนลุมพินี ถนนวิทยุ
 9.30 - 11.30 น. ทัศนศึกษา ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ
มอบเงินบริจาค และร่วมกันปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ
 11.30 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 13.00 – 15.00 น. ทัศนศึกษา เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร
 15.00 - 17.00 น. เดินทางเข้าที่พัก และจัดสัมภาระ
 17.00 - 18.30 น. การบรรยายหัวข้อ Accountability and Practices of Today’s
Audit Committee in Enhancing Good Corporate Governance
 18.30 - 20.30 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2552
 07.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
 08.30 - 10.30 น. การบรรยายหัวข้อ Top 10 Banking Fraud: Practical Discussion of Fraud Schemes by Bank Insiders and How to Prevent Fraud from Occurring
 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
 10.45 - 12.00 น. การบรรยายหัวข้อ Top 10 Banking Fraud  (ต่อ)
 12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 13.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ
__________________________
 
วิทยากร
นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์  CIA, CCSA, CFSA, CBA, CISA, CISSP, CFE
Senior Vice President   หัวหน้าตรวจสอบภายใน
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ประธานชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน
__________________________
หัวข้อบรรยาย
Accountability and Practices of Today’s Audit Committee
in Enhancing Good Corporate Governance
 Latest development on Audit Committee mandates
 Critical roles & responsibilities of Audit Committee at the present
 Recommended tools & mechanism to assist Audit Committee to effectively discharge their roles and responsibilities
 Exploring how the Internal Audit can excellently work with the Audit Committee
 Effectiveness & efficiency of Internal Audit functions: People, Processes and Systems

Top 10 Banking Fraud :
Practical Discussion of Fraud Schemes by Bank Insiders and
How to Prevent Fraud from Occurring
 Categories of occupational Frauds
 Characteristics of Fraud culprits
 Most common Fraud in Banking industry
 Symptoms of Fraud in your Bank
 Lessons of recent Fraud cases in Thai Banks
 Benchmark your Bank’s Fraud prevention and detection strategy
 Resources of Anti-Fraud training and education for Bank auditors
__________________________

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ไพรัช ทิสโก้ วันที่ตอบ 2009-10-29 07:49:12[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.