ReadyPlanet.com


ประชาสัมพันธ์ ป.โท


 ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา            

 

หลักสูตรที่เปิดสอน    

ระดับปริญญาโท  ภาคเรียนที่ ๑  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑

๑.       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

- กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร (มีวิชาบัญชี ๑๘ หน่วยกิต)            - กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป   

- กลุ่มวิชาการจัดการงานก่อสร้าง                                   - กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

- กลุ่มวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ                                              -  กลุ่มวิชาการการเงินการธนาคาร

- กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                  - กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

- กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว                                  - กลุ่มวิชาตลาดและธุรกิจเครือข่าย

 

๒.     หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต(M.P.A.)      สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ

 

ระยะเวลาการศึกษา ๑.๖-๒.๐  ปี (ขึ้นอยู่กับแผนและผลการเรียน)

อัตราค่าลงทะเบียน เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ๑๒๐,๐๐๐ บาท   แบ่งจ่าย 10-12 งวด        

ระยะเวลาในการสมัครเรียนและลงทะเบียน  

กำหนดเปิดเรียน   

หลักฐานการสมัครเรียน

- รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว                                                          จำนวน  ๓  รูป

- สำเนาบัตรประชาชน                                                      จำนวน   ๓  ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน                                                         จำนวน   ๓  ฉบับ

- ใบรับรองผลการศึกษา(transcript)                               จำนวน   ๓  ฉบับ

-สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร)                                จำนวน   ๓  ฉบับ

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล                                                 จำนวน   ๓  ฉบับ

สอบถามรายละเอียดหรือสมัคร ได้ที่     โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนสู่ประชาคมอาเซียน

ห้อง ๙๙0๗ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่ ๔๖ ถนนจรัลสนิทวงศ์

แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  ๑๐๖๐๐ โทร,o๘๔-๙๘๕๙๙๙๖       

 ผู้ตั้งกระทู้ โครงการ AEC :: วันที่ลงประกาศ 2017-09-27 08:15:13


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.