ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
ข่าวด่วน ข่าวอบรม/สัมมนา

 ตามที่ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะมีการจัดสัมมนา System & Cyber Resilience  ในการนี้ ทางชมรมผู้ตรวจสอบภายในและสถาบันการเงิน จะขอเรียนเชิญสมาชิกชมรม Compliance ชมรม IT Risk  สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทยที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ในวันที่ศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9:00 – 12:00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ MS Teams

more...

ตามที่ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะมีการจัดสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ปี 2564 ในหัวข้อ  Internal Audit: Soaring Through Turbulent Times   ในการนี้ ทางชมรมผู้ตรวจสอบภายในและสถาบันการเงิน จะขอเรียนเชิญผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน  และระดับผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบจากทุกสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของชมรมฯ จำนวน  26 สถาบัน (สถาบันละไม่เกิน 2 ท่าน) เข้าร่วมสัมมนาฯ ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 8.45  12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Application

more...

     ด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดให้มีการประชุมสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมการจัดสัมมนาโดยวิทยากรจากบริษัท ดีลอยต์ทูชโทมัตสุ (Deloitte) ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นการประชุม Online ผ่าน Zoom โดยมีหัวข้อสัมมนาดังนี้

 

1.      Auditing Digital Risks

 

2.      Trending Risk in Financial Industry

 

3.      Processing Mining for Data-Driven Organizations

 

4.      Agile Internal Audit

          จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิก/ตัวแทน เข้าร่วมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว 

 

 

 

 

 

more...

บทความการตรวจสอบภายใน

Audit Technique เทคนิคการตรวจสอบ ก็หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ดีที่ผู้ตรวจสอบนำมาใช้ เพื่อให้งานตรวจสอบนั้นได้ผลสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเทคนิคการตรวจสอบที่ดีจะประกอบด้วยวิธีการตรวจสอบตามหลักการ และการนำหลักมนุษย์สัมพันธ์มาประยุกต์ใช้พร้อมกับวิธีการตรวจสอบตามหลักการนั้น ในทุกระยะขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบ

More...

   การทุจริตบัตรเครดิตโดยการนำเครื่องมือไปดูดข้อมูลบัตรเครดิตผ่านทางสายโทรศัพท์ดังกล่าวนั้นในแต่ละครั้งสามารถดูดข้อมูลเป็นจำนวนมากและนำข้อมูลดังกล่าวไปแปลงเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับปลอมบัตรเครดิตที่แหล่งผลิตบัตรเครดิตปลอมเป็นจำนวนมาก การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ
More...

ปัญหาภัยอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยจากสถิติในสองสามปีที่ผ่านมา พบว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นของปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างก้าวกระโดดตามอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ่งในขณะนี้คาดว่า ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน ตลอดจนการเพิ่มจำนวนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตามบ้านที่ใช้ Broadband Internet (ADSL) จำนวนไม่ต่ำกว่า 500,000 ครัวเรือน ปัญหาภัยที่มาจากอินเทอร์เน็ตจึงมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปัจจัยดังกล่าว ซึ่งในอนาคตอันใกล้คาดว่าผู้ใช้ Broadband Internet น่าจะไม่ต่ำกว่า 1 ล้านครัวเรือน
More...

Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ