ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
ข่าวด่วน ข่าวอบรม/สัมมนา

           ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินจะจัดให้มีการสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ในหัวห้อ "IA Transformation" เพื่อให้ผู้บริหารงานตรวจสอบภายในของธนาคารและสถาบันการเงิน ได้ทราบถึงการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบภายในยุคดิจิทัล อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบฯ ของสถาบันสมาชิก ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานตรวจสอบภายใน ซึ่งชมรมฯ จะจัดให้มีการสัมมนาในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-13.30 น. ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊สเซส ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

more...

             ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านสินเชื่อ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ในหัวข้อ “แนวทางการตรวจสอบสินเชื่อหลังจากเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 9 และ Credit Model” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.) ณ ห้อง Convention Hall C-D โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านสินเชื่อ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิก/ตัวแทน เข้าร่วมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว 

more...

           ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินจะจัดให้มีสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ในหัวข้อ  Mobile Banking and Digital Audit  เพื่อให้ผู้บริหารงานตรวจสอบภายในของธนาคารและสถาบันการเงิน ได้มุมมองและแนวทางการตรวจสอบภายในยุคดิจิตอล โดยเฉพาะกับช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ อีกทั้ง  ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบฯ ของสถาบันสมาชิก ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานตรวจสอบของสถาบันการเงินให้มีความเข้มแข็ง  สอดคล้อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ซึ่งชมรมฯ จะจัดให้มีการสัมมนาขึ้น ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น.   ณ ห้องบันยัน 1 ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทร กรุงเทพฯ 

more...

บทความการตรวจสอบภายใน

Audit Technique เทคนิคการตรวจสอบ ก็หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ดีที่ผู้ตรวจสอบนำมาใช้ เพื่อให้งานตรวจสอบนั้นได้ผลสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเทคนิคการตรวจสอบที่ดีจะประกอบด้วยวิธีการตรวจสอบตามหลักการ และการนำหลักมนุษย์สัมพันธ์มาประยุกต์ใช้พร้อมกับวิธีการตรวจสอบตามหลักการนั้น ในทุกระยะขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบ

More...

   การทุจริตบัตรเครดิตโดยการนำเครื่องมือไปดูดข้อมูลบัตรเครดิตผ่านทางสายโทรศัพท์ดังกล่าวนั้นในแต่ละครั้งสามารถดูดข้อมูลเป็นจำนวนมากและนำข้อมูลดังกล่าวไปแปลงเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับปลอมบัตรเครดิตที่แหล่งผลิตบัตรเครดิตปลอมเป็นจำนวนมาก การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ
More...

ปัญหาภัยอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยจากสถิติในสองสามปีที่ผ่านมา พบว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นของปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างก้าวกระโดดตามอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ่งในขณะนี้คาดว่า ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน ตลอดจนการเพิ่มจำนวนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตามบ้านที่ใช้ Broadband Internet (ADSL) จำนวนไม่ต่ำกว่า 500,000 ครัวเรือน ปัญหาภัยที่มาจากอินเทอร์เน็ตจึงมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปัจจัยดังกล่าว ซึ่งในอนาคตอันใกล้คาดว่าผู้ใช้ Broadband Internet น่าจะไม่ต่ำกว่า 1 ล้านครัวเรือน
More...

Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ ผู้ดูแลเว็บ : SurachetN(at)gsb.or.th