dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
ข่าวด่วน ข่าวอบรม/สัมมนา

 สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี  จัดการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อ "Cyber Security สำหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0 ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Ballroom 1 โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31

more...

 ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านทั่วไป ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารฯ จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในสถาบันการเงินในยุค Digital”  ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ซี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอย สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

more...

  ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารฯ ได้จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง “Future of Blockchain and Cyber Security”  ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ซี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

more...

บทความการตรวจสอบภายใน

Audit Technique เทคนิคการตรวจสอบ ก็หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ดีที่ผู้ตรวจสอบนำมาใช้ เพื่อให้งานตรวจสอบนั้นได้ผลสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเทคนิคการตรวจสอบที่ดีจะประกอบด้วยวิธีการตรวจสอบตามหลักการ และการนำหลักมนุษย์สัมพันธ์มาประยุกต์ใช้พร้อมกับวิธีการตรวจสอบตามหลักการนั้น ในทุกระยะขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบ

More...

   การทุจริตบัตรเครดิตโดยการนำเครื่องมือไปดูดข้อมูลบัตรเครดิตผ่านทางสายโทรศัพท์ดังกล่าวนั้นในแต่ละครั้งสามารถดูดข้อมูลเป็นจำนวนมากและนำข้อมูลดังกล่าวไปแปลงเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับปลอมบัตรเครดิตที่แหล่งผลิตบัตรเครดิตปลอมเป็นจำนวนมาก การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ
More...

ปัญหาภัยอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยจากสถิติในสองสามปีที่ผ่านมา พบว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นของปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างก้าวกระโดดตามอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ่งในขณะนี้คาดว่า ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน ตลอดจนการเพิ่มจำนวนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตามบ้านที่ใช้ Broadband Internet (ADSL) จำนวนไม่ต่ำกว่า 500,000 ครัวเรือน ปัญหาภัยที่มาจากอินเทอร์เน็ตจึงมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปัจจัยดังกล่าว ซึ่งในอนาคตอันใกล้คาดว่าผู้ใช้ Broadband Internet น่าจะไม่ต่ำกว่า 1 ล้านครัวเรือน
More...

Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ ผู้ดูแลเว็บ : SurachetN(at)gsb.or.th