ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
เกี่ยวกับชมรมฯ

 

 

ความเป็นมา

  

     "ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club - BFIIA)" เป็นชมรมหนึ่งภายใต้สมาคมธนาคารไทย มีจุดกำเนิดเริ่มจากในปี 2514 ผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ได้จัดให้มีการพบปะสังสรรค์กันเนื่องจากมีความเห็นว่า ผู้ตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพแนวเดียวกันและไม่มีผลประโยชน์ใดที่ขัดแย้งกันจึงควรมีการพบปะกันอย่างสม่ำเสมอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารระหว่างกัน การแจ้งกรณีทุจริตต่างๆ ที่เกิดขึ้นและร่วมกันหาวิธีป้องกัน รวมถึงการพิจารณาให้มีการจัดอบรมสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายในเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในธนาคารพาณิชย์ 

     จากการประชุมพบปะกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายตรวจสอบภายในธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ  ต่อมาในปี 2515 จึงได้มีการตั้งเป็นชมรมขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้สอบบัญชีเอกฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในธนาคารแห่งประเทศไทย รับเป็นประธานท่านแรกของชมรม ชื่อของชมรมได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเริ่มจากการใช้ชื่อว่า ชมรมฝ่ายตรวจสอบภายในธนาคารต่างๆ ต่อมาใช้ชื่อว่า ชมรมผู้สอบภายในธนาคาร ชมรมฝ่ายตรวจสอบภายในธนาคาร ชมรมผู้บริหารการตรวจสอบภายในธนาคารพาณิชย์ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารพาณิชย์  จนกระทั่งเป็น
" ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน" เป็นชื่อปัจจุบัน 

 

วัตถุประสงค์  

1.  เป็นศูนย์รวมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ
2.  ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริต
3.  เสริมสร้างการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของสมาชิกให้มีมาตรฐานและยกระดับให้สูงขึ้น
4.  เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับสถาบันการต่างๆ  ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับสมาชิก
5.  เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของสมาชิก
6.  เพิ่มพูนความรอบรู้ และประสิทธิภาพในการทำงานของสมาชิก
7.  เป็นศูนย์กลางในการศึกษา และ ประมวลผลระบบการควบคุมภายในและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม 

 

โครงสร้างการบริหารงานของชมรมฯ

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมฯ (กบร.) และคณะอนุกรรมการอีก 4 คณะ ดังนี้ 

 

 

 

ที่ทำการและสถานที่ติดต่อ

ที่ทำการ :  สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

 

การติดต่อ :

ประธานชมรมฯ         คุณพรรณทิพา  หาญนรเศรษฐ์

      บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รองประธานชมรมฯ   คุณภิตติมาศ  สงวนสุข

                                     คุณเอื้องคำ   นุชวงษ์

                                      บมจ. ธนาคารทหารไทย

       

      เลขาธิการชมรมฯ      คุณทิพวรรณ   บรรณจิรกุล

                                               
                                  คุณจิตตินันท์    ชาญเชิงพานิช

 

                                      บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

 

เว็บไซต์ชมรม : http://www.bfiia.org

 

 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ