ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
สตท. กับบริการ Quality Assurance Review article

         มื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2545 สตท. ร่วมกับ The Institute of Internal Auditors (IIA) - USA. ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ได้ร่วมกันจัดสัมมนาในหัวข้อ "Quality Assurance Reviews" โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Robert A. Ferst , CIA ,CISA,CFE ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Vice President -Quality Audit Services ของ IIA-USA. และ Mr. David A. Tenney , CIA ผู้เชี่ยวชาญ Quality Assurance Reviews ร่วมกันเป็นวิทยากร โดยผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นแรก สตท.ได้เชิญผู้บริหารงานตรวจสอบภายในจากองค์กรต่างๆ เช่น กลต. ตลท. ธปท. สตง. และกรมบัญชีกลาง เป็นต้น ร่วมกับวิทยากรรับเชิญของสมาคมอีกจำนวนหนึ่งเข้ารับฟัง ซึ่งความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้สามารถนำไปใช้เพื่อการประเมินหน่วยงานของตนเองก่อนที่จะมีการประเมินโดยบุคคลภายนอก

         ทั้งนี้การจัดสัมมนาดังกล่าวข้างต้นเป็นภาคต่อเนื่องจากการที่ IIA ได้รับการติดต่อให้มาจัดทำ Quality Assurance Reviews หรือ QAR ให้กับสำนักงานตรวจสอบภายใน ธนาคารกรุงไทย ซึ่งได้รับความสำเร็จอย่างดี และทางสตท.กำลังติดต่อขอข้อคิดเห็น และประสบการณ์จากการทำ QAR จากผู้บริหารสำนักงานตรวจสอบภายใน ธนาคารกรุงไทย เพื่อเผยแพร่ต่อสมาชิกต่อไป อนึ่ง วัตถุประสงค์ของการจัดทำ QAR ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นการทบทวนคุณภาพของกระบวนการตรวจสอบภายในขององค์กร อย่างทั่วถึงทุกกิจกรรมที่ทำ และให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อการปรับปรุงระบบควบคุมต่างๆ การลดความเสี่ยง และการปฏิบัติที่มีประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ IIA รวมทั้งมาตรฐานอื่นๆ ที่มี

            สตท. ร่วมกับ IIA-USA. ยินดีเสนอบริการ Business-Focused QAR ให้แก่องค์กรที่สนใจ โดย Team Leaders ที่มีประสบการณ์ในการประเมินในระดับสากล ผู้เคยประเมินให้กับองค์กร ทุกขนาด และทุกประเภทธุรกิจ ทั่วโลก จาก IIA ด้วยมาตรฐานของ IIA ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพตรวจสอบภายใน ระดับสากล และเป็นผู้นำในการจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันที่ประศาสน์วุฒิบัตร CIA (Certified Internal Auditor) รวมทั้งผลงานการค้นคว้า และวิจัยในวิชาชีพตรวจสอบภายในอย่างกว้างขวาง

       องค์กรที่สนใจ ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ โทร. 02-6300071-4 ในวัน เวลาราชการ ติดต่อ อังคณา หรือ กมลพัชร
บทความการตรวจสอบภายใน

Audit Technique article
การทุจริตบัตรเครดิตโดยการดูดข้อมูลบัตรเครดิตผ่านทางสายโทรศัพท์
7 อันดับภัยอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
วิธีการใช้บัตรเครดิตอย่างปลอดภัย
งานวิจัยบุคคลเรื่องการทุจริตบัตรเครดิต
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
คำทำนายอนาคตทิศทางเทคโนโลยีและภัยด้านความปลอดภัยข้อมูล
การพัฒนา การกำกับดูแลกิจการ ของต่างประเทศ
แนะนำการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) article
9 คำถาม สำหรับตัดสินใจเลือกลงทุน RMF และ LTF article
นโยบายการตรวจสอบสถาบันการเงิน ปี 49 ของ ธปท. article
เรื่องน่ารู้ "ทรัพย์สิน ของคู่สมรส" articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ