ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net




ขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ

 ในปัจจุบัน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ อนุกรรมการชมรมผู้ตรวจสอบ ได้ขยายตัวกว้างขวางขึ้นตาม ธุรกรรมของสถาบันการเงินที่มีหลากหลายมากขึ้นชมรมฯมีแนวคิดที่จะกำหนดของเขตความรับผิดชอบของแต่ละอนุฯให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งต้องใช้เวลาในการรวบรวมและประมวลข้อมูลเนื่องจากธุรกรรมของแต่สถาบันอาจมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในเบื้องต้น อนุกรรมการฯได้กำหนดขอบเขตอย่างกว้าง ๆ เพื่อจะพัฒนาต่อไปในการที่จะทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นในอนาคต หากสมาชิกมีข้อคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ สามารถให้ความคิดเห็นได้ใน กระดานข่าวของชมรมฯ หวังว่าคงจะได้รับข้อคิดเห็นจากท่าน นะครับ  ต่อไปนี้คือขอบเขตที่กำหนดอย่างคร่าว ๆ . . .

 

 ขอบเขตหน้าที่งานที่อยู่ในความดูแลของอนุกรรมการต่างประเทศ
 1.เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับธนาคารสมาชิก
 2.เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ด้านต่างประเทศและบริหารเงินให้กับธนาคารสมาชิก
 3.เพิ่มพูนความรู้ด้านต่างประเทศและบริหารเงินโดยการจัดอบรมและดูงาน ให้กับธนาคารสมาชิก
 4.ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้ เช่น การค้าต่างประเทศ  ธุรกิจปริวรรต ธุรกิจตลาดทุน บริหารเงิน สาขาต่างประเทศ สำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน

 

 ขอบเขตหน้าที่งานที่อยู่ในความดูแลของอนุกรรมการด้าน สินเชื่อ
 1.  กระบวนการอำนวยสินเชื่อ
 2.  การสอบทานสินเชื่อ
 3.  การควบคุมภายในด้านสินเชื่อ
 4.  การประเมิน / บริหารความเสี่ยง / Credit Rating
 5.  การประเมินราคาหลักประกัน
 6.  การติดตามหนี้และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 7.  Write off / Hair Cut
 8.  การจัดทำนิติกรรมสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 9.  Basel II  ฯลฯ

 

 ขอบเขตหน้าที่งานที่อยู่ในความดูแลของอนุกรรมการด้าน IT
สนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารสมาชิก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ความรู้   ประสบการณ์  เพิ่มคุณค่าและคุณภาพงานตรวจสอบ โดยจัดให้มีสัมมนาเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ    โดยครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้
 1.  การบริหารจัดการด้าน  IT
 2.  การประเมินความเสี่ยงด้าน IT System
 3.  พัฒนากระบวนการตรวจสอบระบบ IT ให้เป็นมาตรฐาน
 4.  การใช้บริการ  IT  Outsourcing
 5.  มาตรฐานการพัฒนาและให้บริการในด้าน IT
 6.  กฎหมายและข้อบังคับด้าน IT
 7.  นวัตกรรมใหม่ๆ ด้าน IT

 

ขอบเขตหน้าที่งานที่อยู่ในความดูแลของอนุกรรมการด้านทั่วไป
 1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การบริหารงานธนาคาร
 2.  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 3.  การปฏิบัติงานสาขา
 4.  การปฏิบัติงานด้านเงินฝาก บริการธนาคาร
 5.  กรณีทุจริต และการตรวจสอบทุจริต
 6.  การควบคุมภายใน
 7.  ความรู้ทั่วไปด้านการบัญชี การเงิน การตรวจสอบ

 







Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ