ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
ข้อบังคับชมรมฯ

1.  ชื่อ
 ชมรมนี้ใช้ชื่อว่า :  “ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน”
 ชื่อภาษาอังกฤษว่า :  "BANK & FINANCIAL INSTITUTION INTERNAL AUDITORS CLUB"

ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินจัดตั้งภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมธนาคารไทย ผ่านทางคณะกรรมการและเลขาธิการของสมาคมฯ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เป็นศูนย์รวมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ
2.2 ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริต
2.3 เสริมสร้างการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของสมาชิกให้มีมาตรฐานและยกระดับให้สูงขึ้น
2.4 เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับสถาบันการต่างๆ  ในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับสมาชิก
2.5 เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของสมาชิก
2.6 เพิ่มพูนความรอบรู้ และประสิทธิภาพในการทำงานของสมาชิก
2.7 เป็นศูนย์กลางในการศึกษา และ ประมวลผลระบบการควบคุมภายในและวิธีการ ตรวจสอบที่เหมาะสม

2.8 ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ

3. ที่ทำการ
3.1 ที่ทำการของชมรมฯ อยู่ที่สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-558-7500

3.2 สถานที่ติดต่อ ใช้ที่ทำการของประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่


4. ประเภทสมาชิก

สมาชิกได้แก่ ธนาคาร และสถาบันการเงินที่สมัครเข้าร่วมชมรมฯ และได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนสมาชิกสามัญ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิก โดยแบ่งสมาชิกเป็น 3 ประเภท
(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์และเป็นธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย
(2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ
(3) สมาชิกกิติมศักดิ์ ได้แก่ ที่ปรึกษาชมรมฯ ผู้มีอุปการคุณแก่ชมรมฯ ผู้มีเกียรติ ผู้ที่ชมรมฯเห็นสมควรเชิญเข้ามาเป็นสมาชิก

 

4.1 สมาชิกสามัญ และวิสามัญต้องแต่งตั้งผู้บริหารของฝ่ายงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในให้เป็นตัวแทนสมาชิกอย่างน้อย 2 คน
4.2 กรณีที่สมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรมฯ สมาชิกจะต้องแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในเป็นตัวแทน
4.3 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนของสมาชิกให้สมาชิกแจ้งนายทะเบียนชมรมฯ ทราบ เพื่อปรับปรุงทะเบียนรายชื่อตัวแทนของสมาชิก
4.4 ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ มีอำนาจตั้งที่ปรึกษา ตามความเหมาะสมด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

5. สิทธิของสมาชิก
5.1 มีสิทธิออกเสียงได้เพียงธนาคาร หรือสถาบันการเงินละ 1 เสียง
5.2 ได้รับเอกสารทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารชมรมฯ หรือคณะอนุกรรมการ แต่ละด้านจัดทำ
5.3 มีสิทธิส่งตัวแทนเข้ารับการอบรมสัมมนา หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ ตามจำนวนที่คณะกรรมการบริหารชมรมฯ กำหนด
5.4 เข้าร่วมประชุมตัวแทนสมาชิกชมรมฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11

6. ค่าบำรุงสมาชิก
สมาชิกทั้งประเภทสามัญและวิสามัญ เสียค่าบำรุงชมรมฯ เท่ากัน จำนวน 30,000 บาท ต่อปี และให้ชำระภายในเดือนมกราคมของทุกปี

7. จรรยาบรรณของตัวแทนสมาชิก
7.1 ต้องประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบในงานวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม
7.2 ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย ซึ่งได้รับรู้ทั้งจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ
7.3 มีความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมเกียรติภูมิของผู้ตรวจสอบภายในและชมรมฯ ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไป
7.4 มีความเสียสละที่จะสนับสนุนผลักดันการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

8. การพ้นจากสมาชิกภาพ
สมาชิกจะพ้นจากสมาชิกภาพ โดย
8.1 เมื่อสิ้นสถานภาพในการประกอบกิจการธนาคารหรือสถาบันการเงิน เช่น ถูกเพิกถอน คืนใบอนุญาต เป็นต้น
8.2 ลาออก
8.3 สมาชิกหรือตัวแทนสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรมฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนสมาชิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสามัญ

9. การพ้นจากการเป็นตัวแทนของสมาชิก
9.1 สมาชิกแจ้งเปลี่ยนแปลงตัวแทนใหม่
9.2 ลาออก
9.3 พ้นจากการปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และหรือ จากการเป็นพนักงานของสมาชิก

10. กรรมการชมรมฯ
10.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ

10.1.1 กรรมการบริหารชมรมฯ กำหนดให้มี 7ตำแหน่ง ซึ่งเลือกจากผู้บริหารระดับสูงของฝ่าย หรือสำนักตรวจสอบภายใน โดยประธานจะมาจากสมาชิกสามัญ ซึ่งเลือกจากผู้บริหารระดับสูงของฝ่าย เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วให้คณะกรรมการบริหารตกลงกันกำหนดหน้าที่ของกรรมการ ดังนี้
ประธาน ทำหน้าที่กำหนดวาระการประชุมฯ กำหนดวันประชุมฯ ดำเนินการประชุมฯ รายงานกิจกรรมและนโยบายชมรมฯ และออกหนังสือต่างๆ ในนามของชมรมฯ
รองประธาน ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมฯ แทนประธาน จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก รับผิดชอบการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และจัดหาของขวัญ
เหรัญญิก ทำหน้าที่รับ / จ่ายเงิน (ประสานงานกับอนุกรรมการเกี่ยวกับการรับ / จ่ายเงิน) สรุปรายรับ/ รายจ่ายออกใบเสร็จรับเงิน   จัดเก็บเอกสาร / หลักฐานทางการเงิน   ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินให้อยู่ในงบประมาณ   และออกจดหมายเก็บค่าสมาชิก
วิชาการ ทำหน้าที่หาหัวข้ออบรม / สัมมนา    จัดเตรียมเอกสารการอบรม / สัมมนาเชิญ / แนะนำ / ต้อนรับวิทยากรออกจดหมายขอบคุณวิทยากรและเจ้าของสถานที่ (ประสานงานกับวิชาการของอนุกรรมการด้านต่างๆ) ติดต่อและจองสถานที่รวบรวมและจัดทำสำเนา CD การอบรม / สัมมนา (ตอนสิ้นปี)
ประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวของชมรมฯ แก่สมาชิก / หน่วยงานภายนอก ถ่ายรูป สรุปข่าว ดูแลความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก เช่น ธปท. สมาคมธนาคารฯ ปฏิคม / ต้อนรับสมาชิก ดูแลความเรียบร้อย ด้านอาหาร และ maintain Website ของชมรมฯ 
นายทะเบียน ทำหน้าที่จัดเก็บประวัติตัวแทนสมาชิก / กรรมการ / อนุกรรมการฯ รวบรวมรายชื่อผู้เข้าสัมมนา รับลงทะเบียนวันสัมมนา  รวบรวม ประเมินผล / สรุป / รายงานผลการอบรมสัมมนา
เลขาธิการ ทำหน้าที่นัดประชุมกรรมการ / อนุกรรมการ / สมาชิก    บันทึกการประชุมฯ   ประสานงานกับกรรมการ / อนุกรรมการ / สมาชิก ติดตามดูแลความเรียบร้อยของกิจกรรมในภาพรวม และออกหนังสือต่างๆ ในนาม กบร.
 
10.1.2 การเลือกตั้งคณะอนุกรรมการ ให้ตัวแทนสมาชิกที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกในคณะอนุกรรมการแต่ละด้านเลือกตั้งอนุกรรมการโดยใช้หลักการตาม
 ข้อ 10.1.1 โดยอนุโลม
 

10.2 การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ
10.2.1 กรรมการบริหารชมรมฯ รวมทั้งคณะอนุกรรมการฯ สามารถอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี ตามวาระของคณะกรรมการสมาคมฯ โดยจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินครั้งละ 2 วาระ เมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วจะได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารครั้งต่อไปได้ต้องหลังจากหมดวาระแล้ว 2 ปี
10.2.2 พ้นจากสมาชิกภาพ หรือการเป็นตัวแทนสมาชิก

10.3 การพิจารณากรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่าง เมื่อมีกรรมการพ้นจากตำแหน่ง
10.3.1 เนื่องจากครบวาระ ให้ตัวแทนสมาชิกเลือกตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่หมดวาระ
10.3.2 เนื่องจากพ้นจากการเป็นตัวแทนสมาชิก ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หากสมาชิกแจ้งเปลี่ยนแปลงตัวแทนใหม่ ก็ให้ผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการแทน แต่ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ส่งตัวแทนมาใหม่ ให้คณะกรรมการบริหารชมรมฯ แต่งตั้งซ่อมกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ให้อยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลือ

10.4 ภาระหน้าที่ของกรรมการ บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ สอดคล้องและสนับสนุนกับแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมธนาคารไทย โดย
10.4.1 จัดให้มีการประชุมตัวแทนสมาชิกตามเวลาที่ได้กำหนดไว้
10.4.2 จัดทำและเสนอนโยบาย แผนงานและงบประมาณในการบริหารงานแต่ละปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อขออนุมัติ
10.4.3 รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ที่่ตัวแทนสมาชิกเสนอมาให้เพื่อนำไปเผยแพร่แก่สมาชิก
10.4.4 เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และปัญหาที่สำคัญแก่สมาคมธนาคารไทย

10.4.5 จัดให้มีการอบรม ส่งเสริมความรู้ พัฒนาบุคลากรของสมาชิกอย่างสม่ำเสมอโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ทั้งจากองค์กรภายนอกหรือภายในของสมาชิกชมรมฯ หรือผู้บริหารระดับสูงของสมาชิกมาบรรยาย หรือให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่ตัวแทนสมาชิก
10.4.6 เป็นตัวแทนร่วมประชุมกับชมรมฯอื่น ที่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
10.4.7 ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมตัวแทนสมาชิก และภารกิจอื่นใดที่เป็นการเสริมสร้างความเจริญมาสู่ชมรมฯ
10.4.8 จัดทำทะเบียนรายชื่อตัวแทนสมาชิกที่เป็นผู้บริหารการตรวจสอบภายในให้แก่ตัวแทนสมาชิกทราบ
10.4.9 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน และรายรับ – รายจ่าย และฐานะการเงินของชมรมฯ ให้ที่ประชุมตัวแทนสมาชิกทราบอย่างน้อยทุก 6 เดือน และนำเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทยให้รับทราบ

11. การประชุม
11.1 การประชุมตัวแทนสมาชิกอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี โดยประธานชมรมฯ จะเป็นผู้เชิญประชุม นอกจากนี้อาจจัดให้มีการประชุมพิเศษได้ตามความเหมาะสม
11.2 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง และให้เชิญประธานคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม
        อนึ่งการประชุมตามข้อ 11.1 และ 11.2 จะเชิญบุคคลภายนอกมาร่วมประชุมด้วยก็ได้

12. ค่าใช้จ่าย
12.1 ให้ประธานมีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและตามที่จ่ายจริงในกิจกรรมของชมรมฯ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท หากเกินวงเงินให้อนุมัติร่วมกันกับรองประธาน แล้วแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบ
12.2 การเบิกจ่ายให้เหรัญญิกลงนามร่วมกับกรรมการตำแหน่งอื่นๆ อีก 1 คน
12.3 ค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือสัมมนาของชมรมฯ รวมทั้งเอกสารวิชาการ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 5.3
12.4 ให้ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละด้านชี้แจงรายรับ – รายจ่าย จากการจัดทำกิจกรรมให้ตัวแทนสมาชิกทราบและให้นำเงินคงเหลือเข้าบัญชีชมรมฯ
12.5 ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากการใช้จ่ายในกิจกรรมประจำ ซึ่งอาจจะมีขึ้นและมีจำนวนเงินเกินกว่ากึ่งหนึ่งของข้อ 12.1 ให้ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

13. ข้อบังคับ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับชมรมฯ
ข้อบังคับ และการแก้ไขข้อบังคับของชมรมฯ จะต้องได้มติของที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกที่เข้าประชุม คณะกรรมการต้องส่งร่างแก้ไขไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และหลังที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ส่งรายละเอียดการแก้ไขตามมติของที่ประชุมให้คณะกรรมการสมาคมธนาคารไทยเห็นชอบ  

14. การจัดตั้งชมรมใหม่ การเปลี่ยนแปลง และยกเลิกชมรมฯ
การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง และยกเลิกชมรมฯ จะต้องได้มติของที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกที่เข้าประชุม คณะกรรมการต้องส่งร่างแก้ไขไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยหลังการประชุมประธานต้องส่งรายละเอียดมติของที่ประชุมให้คณะกรรมการสมาคมธนาคารไทยเห็นชอบ

ข้อบังคับ-ปรับปรุงใหม่.pdfCopyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ