ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานของชมรมผู้ตรวจสอบภายใน ปี 2566

1. จัดสัมมนา CAE Forum จัดโดยคณะกรรมการบริหาร (กบร.) จำนวน 1 ครั้ง

2. จัดประชุมสามัญสมาชิกชมรม จำนวน 2 ครั้ง

3. จัดสัมมนาของคณะอนุกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง 

4. ร่วมจัดสัมมนากับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

 


 

ผลการดำเนินงานของชมรมผู้ตรวจสอบภายใน ปี 2565

1. จัดประชุมสัมมนาสามัญสมาชิกชมรม จำนวน 3 ครั้ง

2. จัดประชุมหารือร่วมกัน เรื่อง แผนการยกระดับความเข้มแข็งของหน่วยงานด้าน 2nd & 3rd Line ปี 2565

3. จัดสัมมนา หัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการด้านการให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรม (Fair Lending)"

4. จัดสัมมนา หัวข้อ "Digital Fraud in Banking Sector"

5. จัดสัมมนา หัวข้อ "การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับบริการทางการเงิน (Security Practices in Blockchain Technology for Financial Services) และแนวปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี Application Programming Interface (API) ในการให้บริการทางการเงิน"

6. จัดสัมมนา หัวข้อ "Update on legal and regulatory aspects of Cross Border Paperless Trade Finance & Trade Finance Fraud Risks & Trend"

 


 

แผนการดำเนินงานที่สำคัญสำหรับปี 2560

1. การจัดติวให้ความรู้ในวิชาชีพกับสมาชิก – CIA Part I จำนวน 5 วัน

2. การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ในวิชาชีพ จำนวน 6 วัน

3. การจัดสัมมนาภายนอก(ต่างจังหวัด) ในหัวข้อที่เป็นที่สนใจในสถานะการณ์ปัจจุบัน จำนวน 1 ครั้ง

4. การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์  1 ครั้ง

5. การประชุมร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและองค์กรอื่นๆ 

6. การจัดประชุมสมาชิกและกิจกรรมประจำปีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

 


 

กิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการไปในปี 2559

1. การจัดประชุมสมาชิก (จำนวน 3 ครั้ง)

   - เพื่อรับทราบแผนงาน ผลการดำเนินงาน รายงานการเงิน เลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่  และการแก้ไขระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับมติของสมาคมธนาคารไทย

2. การจัดติวให้ความรู้ในวิชาชีพกับสมาชิกและบุคคลภายนอก (จำนวน 9 วัน)

   - การจัดติว CIA Part III  ที่มหาวิทยาลัยสยาม 

3. การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้กับสมาชิก (จำนวน 8 เรื่อง)

   - ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายใน ในปัจจุบัน

   - IFRS 9 และการเตรียมความพร้อม ของผู้ตรวจสอบภายใน

   - ความรู้เกี่ยวกับการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย (AML& CFT)

   - แนวทางการตรวจสอบสินเชื่อในมุมมองที่ BOT ให้ความสนใจในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

   - แนวทางการตรวจสอบทุจริตด้านสินเชื่อ Corporate & SME และกรณีศึกษา (Case Study)

   - มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทและกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

   - การทำธุรกรรมด้านต่างประเทศ (Trade Finance) และการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

   - Get Ready for National E-payment and Cyber Attack

4. การจัดกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่ (จำนวน 1 ครั้ง)

   - การจัดสัมมนานอกสถานที่จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง “อาชญากรรมทางอิเล็คทรอนิคผ่านเครื่อง ATM”

5. การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (จำนวน 1 ครั้ง)

   - การจัดกิจกรรม CSR  โดยบริจาคเงินจำนวน 99,999 บาท และสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นที่สมาชิกร่วมกันบริจาค เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของ “โรงเรียนตชด.บ้านแม่น้ำน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

6. การประชุมร่วมกับสมาคมธนาคารไทย

   - เพื่อเสนอความเห็นของชมรมฯในเรื่อง”ควรให้มีหน่วยกลางของภาครัฐเป็นศูนย์กลางข้อมูลพนักงานธนาคารและบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตในสถาบันการเงิน” ผ่านกรอบการทำงาน “Ease of Doing Business (EODB)” ต่อภาครัฐที่มีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ที่เป็นผู้กำหนดนโยบายและกรอบดำเนินการ

   - เพื่อหารือแนวทางการบริหารงานและปรับปรุงระเบียบข้อบังคับชมรมต่างๆ ให้เชื่อมต่อกับแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมธนาคารไทย อย่างเป็นรูปธรรม

7. กิจกรรมส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก (จำนวน 1 ครั้ง)

   - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกประจำปีและกิจกรรมการถวายความอาลัยและรำลึกใน   พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ และการจับรางวัลที่ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ (ฝั่งธนบุรี)Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ