ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
นโยบายชมรม

นโยบายและแนวทางในการบริหารงานของชมรมฯ ประจำปี 2560 - 2561

1)  สนับสนุนและเสริมสร้าง
     1.1  ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก ของชมรมทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล และองค์กรภายนอก
     1.2  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
     1.3  การป้องกันแก้ไขปัญหา ที่จะเกิดขึ้นกับธนาคารและสถาบันการเงิน
2)  เสริมสร้างความรู้และนวัตกรรม เกี่ยวกับการตรวจสอบ แก่ผู้ตรวจสอบภายในของสมาชิก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานตรวจสอบให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ
3)  พัฒนาฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบภายในของสมาชิก เพื่อสามารถเพิ่มคุณภาพและคุณค่าของงานตรวจสอบภายในให้สูงยิ่งขึ้นและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมถึงการสนับสนุนองค์กรสมาชิก
4)  พัฒนาปรับปรุงงาน ภายในของชมรม ให้โปร่งใสมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
5)  วางแผนงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสมาคมธนาคารไทย
 

กิจกรรมของชมรมฯ

-  กิจกรรมพัฒนาฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ
-  กิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกในวิชาชีพ
-  กิจกรรมส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
-  กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ชมรมกับองค์กรภายนอก
-  กิจกรรมพัฒนางานภายในชมรม
-  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการตรวจสอบ
-  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
-  กิจกรรมสัมมนานอกสถานที่

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ