ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
ขอเชิญประชุมสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 1/2554 และการสัมมนา

      ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินจะจัดประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2554 และการสัมมนาในหัวข้อ. “Navigating Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) และ ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน” ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ  ห้องพาโนรามา ชั้น 4 โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด ถนนสุขุมวิท 5 (สถานี BTS นานา) โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
                วาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2553
                วาระที่  3  นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ประจำปี 2554
                วาระที่  4  เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับชมรมฯ
                วาระที่  5  อื่นๆ

กำหนดการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่  1 /2554
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.45 น. ประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ฯ ครั้งที่ 1/2554
09.45 - 10.00 น. Coffee Break

                จึงขอเรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว  สถาบันละไม่เกิน 3 ท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีส่งตัวแทนเกิน 3 ท่าน มีค่าใช้จ่ายตัวแทนที่ส่งเกิน ท่านละ 1,000 บาท   (ไม่มี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) โดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำนักพระรามที่ 3 เลขที่ 777-1-57705-3  ชื่อบัญชี น.ส.อรพิณ วิวรรธนาภิรักษ์ หรือนายมานิต พาณิชย์กุล หรือ นายเกรียงศักดิ์ ศุกร์คณารภณ์ และโปรดแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ส่งที่นายทะเบียน คุณบรรจง เฉลียวเกรียงไกร รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ หรือคุณกิตติชาติ จูจันทร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทางอีเมล์:  jongbaac@hotmail.com และ kiehamhall@hotmail.com ภายในวันที่ 22 เมษายน 2554 (โทรศัพท์ 0-2585-6911) 
 


คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน
ขอเชิญสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
“Navigating Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)
 และ ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน”

โดยวิทยากรรับเชิญ จาก KPMG

 
วัน เวลา   :  29 เมษายน 2554 เวลา 10.00 -16.30 น.
สถานที่    :  ห้องพาโนรามาบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด
วิทยากร  : 
Mr.Victor Keong, Mr.Wei Chieh Lim

Course Outline : มาตรฐาน PCI DSS เป็นมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศที่แพร่หลายทั่วโลก โดยคณะกรรมการ Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) มาตรฐานนี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ ที่มีการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต สามารถป้องกันการฉ้อโกงบัตรเครดิต โดยการควบคุมข้อมูลและช่องโหว่ต่างๆ ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น และได้นำไปใช้กับทุกองค์กรที่เก็บรักษา ประมวลผล หรือรับส่งข้อมูลของผู้ถือบัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นบัตรของค่ายใดก็ตาม มาตรฐาน PCI DSS ใช้ในโครงการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของบัตรเครดิต  Visa, MasterCard, American Express, Discover และ JCB ซึ่งมีจุดหมายร่วมกันเพื่อยกระดับการคุ้มครองลูกค้า โดยสร้างความมั่นใจว่าผู้ขาย/ผู้รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในการเก็บรักษา การประมวลผล และการรับส่งข้อมูลของผู้ถือบัตรเครดิต
การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานอาจทำได้โดยตรวจสอบเองด้วยบุคลากรภายในองค์กรหรือให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบก็ได้ ซึ่งจะใช้วิธีใดไม่เกี่ยวกับขนาดองค์กร แต่ขึ้นกับปริมาณการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตขององค์กรนั้นๆ สถาบันการเง็นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนด PCI DSS เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับหรือบทลงโทษ ที่อาจเกิดขึ้นได้ วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบด้านนี้ จะนำเสนอแนวทางและทางเลือกต่อสถาบันการเงินรวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารความปลอดภัยระบบงานคอมพิวเตอร์และ ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบทางด้าน Card Operations  

กำหนดการสัมมนา

10:00 - 11:30 น. 1.   Introduction to the Payment Card Industry
2.  Overview of the PCI Security Standards
3.  Payment Brand Compliance Programs
4.  PCI DSS Scope of Applicability
11.30 - 12:00 น. 5.  Deep Dive of PCI DSS Requirements (I)
12.00 - 13.00 น. Lunch Break
13.00 - 14.45 น. 6.  Deep Dive of PCI DSS Requirements (II)
14.45 - 15.00 น. Tea Break
15.00 - 16.00 น. 7.  Use of Compensating Controls
8.  Roadmap to Compliance
16.00 - 16.30 น. 9.  Q&A

หมายเหตุ : โดยคณะวิทยากรจาก KPMG ประเทศสิงคโปร์ บรรยายเป็นภาษาอังกฤษและสรุปย่อโดยผู้แทน KPMG ประเทศไทย

 
ข่าวด่วน ข่าวอบรม/สัมมนา

สัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ปี 2567
ขอเชิญประชุมและสัมมนาสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1/2567
ขอเชิญประชุมและสัมมนาสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 3/2566
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการ ยกระดับความเข้มแข็ง หน่วยงาน 2nd และ 3rd line ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
ขอเชิญร่วมประชุมและสัมมนาสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 1/2566 article
เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ในวันที่ 22 กันยายน 2566
ขอเชิญร่วมสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ปี 2565
ขอเชิญประชุมและสัมมนาของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 1/2565 article
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา System & Cyber Resilience
ขอเชิญสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ปี 2564 ในหัวข้อ Internal Audit: Soaring Through Turbulent Times article
แจ้งกำหนดการประชุมสมาชิกชมรมฯ article
แจ้งประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ในหัวข้อ IA Transformation
ขอเชิญสัมมนา “แนวทางการตรวจสอบสินเชื่อหลังจากเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 9 และ Credit Model”
ขอเชิญสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ในหัวข้อ Mobile Banking and Digital Audit
ขอเชิญประชุมและสัมมนาหัวข้อ “The effect of Data Privacy Protection with Internal Auditors”
แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management Implementation Guideline) และแนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (SA-IT Examination Guideline)
ขอเชิญประชุมและสัมมนาสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินครั้งที่ 1/2562
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาหลักสูตร "ความท้าทายของผู้ตรวจสอบกับเทคโนโลยี AI และ Blockchain"
เชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปบริจาคที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ในหัวข้อ "Robotic Internal Control and Audit"
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Customer Identification in Digital Banking, Cyber Attack and General Data Protection Regulation (GDPR)” article
เชิญร่วมงานสัมมนา Asia Pacific CACS 2018 Conference
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารฯ ขอบคุณมหาวิทยาลัยสยามในความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่จัดอบรม CIA
แจ้งงดติว CIA Part II เฉพาะวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561
แจ้งเปลี่ยนห้องอบรมเพื่อเตรียมสอบ CIA Part II ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2, 9 และ 16 มิ.ย. 61 เปลี่ยนเป็นห้อง 1103
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมสอบ CIA Part II (Update ห้องอบรม)
ขอเชิญประชุมและสัมมนาสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ครั้งที่ 1/2561
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่
ขอเชิญประชุมสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารฯ ครั้งที่ 3/2560 และเชิญร่วมงานเลี้ยงสมาชิก ประจำปี 2560
เชิญร่วมการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน Cyber Security สำหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในสถาบันการเงินในยุค Digital”
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “Future of Blockchain and Cyber Security”
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบภายใน
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมสอบ CIA Part I
ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S)
เชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "ความรู้ด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ปัญหาและผลกระทบต่อสถาบันการเงิน"
ขอเชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 1/2560 พร้อมสัมมนาเรื่อง “Risks and Challenges against Internal Auditors of Banks & Financial Institutions" article
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รุ่น 1" article
กำหนดการสัมมนาวิชาชีพตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
ขอเชิญประชุมสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารฯ ครั้งที่ 3/2559
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2559 ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2559 ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์
ขอเชิญประชุมสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ครั้งที่ 1/2559 article
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ ครั้งที่ 2/2559 article
เชิญสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน เข้าสัมมนางาน article
แจ้งการสลับวันบรรยายของวิทยากรในการร่วมติว CIA Part III
เชิญสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินร่วมติว CIA Part III (เปลี่ยนแปลงจากวันที่ 6 ก.พ. 2559 เป็นวันที่ 13 ก.พ. 2559)
เชิญประชุมสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ครั้งที่ 3/2558 และ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2558
ข้อมูลการจัดสัมมนาของคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน ขึ้นเวบไซต์ของชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน article
เชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าประชุมครั้งที่ 2/2558 article
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาประจำปี 2558 ของชมรมผู้ตรวจภายในธนาคารและสถาบันการเงิน article
ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “Digital banking โลกทางการเงินไร้พรมแดน” article
กำหนดการจัดอบรมของแต่ละคณะกรรมการฯ
เชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าประชุมครั้งที่ 1/2558 article
เชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าประชุมครั้งที่ 3/2557 และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2557
สัมมนา เรื่อง BOT Sharing: Best Practices to Practical Actions
สัมมนาเรื่อง The Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) และ Interest Rate Risk In Banking Book (IRRBB)
ด่วน! เลื่อนวันโครงการติวสอบ CIA PART II
มติของธนาคารสมาชิกชมรมฯ กรณีการเพิ่มเงินค่าบำรุงรายปี
เชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 2/2557 และการสัมมนาเรื่อง BASELL III
การสัมมนาเรื่อง Current Topic in Banking Internal Audit & Countering Fraud Risk
เชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2557 และการสัมมนาเรื่อง กฎหมาย FATCA
Cobit 5 Framework ภาษาไทย Download ฟรี
ขอเชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 2/2556 และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2556 article
การสัมมนาเรื่อง "COBIT 5 for Assurance"
โครงการติวสอบ CIA PART I
สัมมนาเรื่อง “สัญญาณเตือนภัยและการตรวจสอบทุจริตเชิงรายละเอียด”
เชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2556 และสัมมนาเรื่อง "มุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทของ ผู้ตรวจสอบภายใน ในยุค AEC"
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการหัวข้อ "เทคโนโลยีและมาตรฐานการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต" ครั้งที่ 2 article
ขอเชิญสมาชิกชมรมฯ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2555 article
เชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 3/2555 และการสัมมนา Evolution of Internal Audit Functions article
การสัมมนาเรื่อง “เรียนรู้อย่างครบเครื่องเรื่องอนุพันธ์ทางการเงิน” article
การสัมมนาหัวข้อ "การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต และ ธุรกรรมเงินให้สินเชื่อ ตามแนวทาง Significant Activities" และ "แนวทางการประเมินสินเชื่อที่อาจจะเสื่อมคุณภาพลง (Possible Impaired Loan)"
งดการจัดติว CIA Part II ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายน 2555
การสัมมนาเรื่อง IT Security Audit
การอบรมสัมมนาเรื่อง “ผลกระทบต่อธนาคารและสถาบันการเงินเมื่อประเทศไทยถูกขึ้น Blacklist ด้าน ปปง. และผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดติวสอบ CIA Part I
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดติวสอบ CIA PART III
เชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2555 และการอบรม/สัมมนาเรื่อง "การตรวจสอบกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ICAAP"
ขอแจ้งยกเลิกในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้ตรวจสอบภายใน ธนาคารและสถาบันการเงิน
เลื่อนการสัมมนาเรื่อง "การตรวจสอบกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน (ICAAP)" โดยไม่มีกำหนด article
การฝึกอบรม หลักสูตร "IT Audit for Non – IT Auditor"
การสัมมนาเรื่อง "ข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อและแนวทางการประเมิน Potential NPLs" และ "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการสอบทานสินเชื่อ"
การสัมมนาเรื่อง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดใหญ่ (Mortgage, SME, Corporate)
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ ประจำปี 2554 หัวข้อ "CEO & Integrated Management - Audit"
การสัมมนาเรื่อง “การประเมินและการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด”
ด่วน! เลื่อนการติว CIA ในวันอาทิตย์ที่ 12 เป็นวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 54
โครการสัมมนา พรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก และ พรบ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (NCB)
ติวสอบ CIA PART II article
เสวนาคลีนิกไอเอ ครั้งที่ 5/2554 หัวข้อ ia clinic "IT Risk and Its Impact to Business"
เชิญเข้าร่วมกิจกรรม CAE Forum ครั้งที่ 1/2554 ในหัวข้อ “QAR Implementation”
การจัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ “ISO/IEC 27001:2005 ISMS Seminar 2011”
โครงการอบรม ผู้บริหารกับการตรวจสอบภายใน
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ ครั้งที่ 3/2554
สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชี 2 และการนำเสนองบการเงินและงบกระแสเงินสด article
ขอเชิญตัวแทนสมาชิกรวมบำเพ็ญประโยชน์ และรับฟังธรรม
ขอเชิญเข้าร่วมสัมนา เรื่อง “ นวัตกรรมและโลกาภิวัตน์กับ CFO มืออาชีพ World Change CFO Change
CDIC 2010Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ