ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
การอบรมสัมมนาเรื่อง “ผลกระทบต่อธนาคารและสถาบันการเงินเมื่อประเทศไทยถูกขึ้น Blacklist ด้าน ปปง. และผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน”

          เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อนสมาชิกคงได้รับทราบข่าวสารจากสื่อแขนงต่างๆ แล้วว่าประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ของประเทศที่ถูกขึ้น Blacklist ด้าน ปปง. จากคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundry – FATF) โดย FATF ลงมติว่าประเทศไทยยังขาดมาตรการหลายด้านในเรื่องการปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) และจัดระดับให้ไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งการที่ถูกขึ้น Blacklist ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยดังนี้

*   เกิดความล่าช้าในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศในเรื่องการชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงการโอนเงินระหว่างประเทศ เนื่องจากลูกค้าต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติม ส่วนธนาคารต้องเพิ่มขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร และลูกค้าอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นด้วย
*   เป็นการลดความสามารถในการแข่งขันและความน่าเชื่อถือในการทำธุกรรมกับต่างประเทศ โดยที่คนไทย / นิติบุคคลไทยอาจมีปัญหาในการทำธุรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่ค้าในแถบอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย
*   การแก้ไขปัญหาสำหรับประเทศไทยต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย เพิ่มกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องปรามการฟอกเงิน ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งหลายต้องปรับเพิ่มกระบวนการทำงาน อาทิ การพิสูจน์ทราบข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของลูกค้า (KYC/CDD) การตรวจสอบลูกค้าทุกรายและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า(ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล)กับ UN Sanction List และการเฝ้าระวัง สอบทาน และติดตามความเคลื่อนไหวบัญชีลูกค้าอย่างเข้มข้นสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินในระดับสูง (Monitoring) เป็นต้น
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับมาตรการต่างๆ ที่ภาคราชการของไทยจะกำหนดออกมาช่วยให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการถูกขึ้นบัญชี Blacklist และพัฒนาต่อไปได้ในระดับสากลคณะอนุกรรมการตรวจสอบงานด้านทั่วไป จึงจัดให้มีการอบรมสัมมนาในเรื่อง “ผลกระทบต่อธนาคารและสถาบันการเงินเมื่อประเทศไทยถูกขึ้น Blacklist ด้าน ปปง. และผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน” โดยได้เรียนเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน          และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้แก่เพื่อนสมาชิก ดังนี้
(1)      .ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(2)      คุณโสมสิริ สียางนอก  กรรมการผู้จัดการบริษัท AML Experts จำกัด
(3)      คุณทักษิณา เกษมสันต์ ณ อยุธยา    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน  ธนาคารแสตนด์ดาร์ดชาร์เตอร์ดฯ
 
โดยหัวข้อหลักในการสัมมนา ได้แก่:
*   ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลด้านการป้องปรามการฟอกเงินของ FATF และข้อเปรียบเทียบกับมาตรการของประเทศไทย ที่เป็นสาเหตุให้ไทยถูกขึ้นบัญชี Blacklist รวมถึงมาตรการที่จะช่วยแก้ไขให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากถูกขึ้นบัญชีดำ
*  ข้อแนะนำสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อการเตรียมการรองรับมาตรการต่างๆ ที่จะมีเพิ่มเติม รวมทั้งประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารและสถาบันการเงินควรให้ความสำคัญ
*   ความรู้เกี่ยวกับระบบงานและเครื่องมือที่จะนำมาช่วยในการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ในระดับสากล เช่น การตรวจสอบ/พิสูจน์ทราบข้อมูลของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องของลูกค้า (KYC/CDD/UN Sanction Check) การตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวในการใช้บัญชี (Transaction Monitoring)
*   การประเมินความเสี่ยงและแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ด้าน ปปง.(Risk assessment and Review of regulatory compliance)
 
คณะอนุกรรมการฯ จึงขอเรียนเชิญธนาคาร/สถาบันการเงินสมาชิกส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้สมาชิกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายธนาคารละ 3 ท่าน สำหรับสมาชิกที่ร่วมเป็นคณะทำงานกับคณะอนุกรรมการฯ ได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก 2 ท่าน รวมเป็น 5 ท่าน โปรดแจ้งความจำนง โดย FAX ใบลงทะเบียนเข้าสัมมนาถึงนายทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555
อนึ่ง หากสมาชิกรายใดต้องการส่งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ทางชมรมขอรับเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีของชมรม ภายในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 004-2-28000-8 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารสาธรซิตี้ ชื่อบัญชี ณภัทร ภรณ์ธนโชติ และ ทักษิณา เกษมสันต์ฯ เพื่อการฝึกอบรม และ FAX ใบนำฝากถึงนายทะเบียน
 

กำหนดการสัมมนาของคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านทั่วไป
เรื่อง “ผลกระทบต่อธนาคารและสถาบันการเงินเมื่อประเทศไทยถูกขึ้น Blacklist ด้าน ปปง.
และผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน”
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน2555 เวลา 8.30 – 17.00 น.
ห้องราชเทวี โรงแรมเอเซีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 - 10.15 น.     การบรรยายเรื่อง “มาตรฐานสากลด้านการปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของ FATF (Financial Action Task Force)”
10.15 - 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.     การบรรยายเรื่อง “ข้อเปรียบเทียบระหว่างมาตรฐานสากลด้านการปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กับ กฎหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของประเทศไทย และการพัฒนาไปสู่ระดับสากล”
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.15 น.     การบรรยาย เรื่อง “ข้อแนะนำแก่ธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อเตรียมการสำหรับรองรับมาตรการที่จะมีการกำหนดเพิ่มเติม และประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารและสถาบันการเงินควรให้ความสำคัญ”
14.15 – 14.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.     การบรรยายเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ที่จะนำมาช่วยในการตรวจสอบลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า (KCY/CDD, Sanction list checking) ระบบงานเพื่อสอบทานและติดตามความเคลื่อนไหวในบัญชีของลูกค้า (Transaction Monitoring) รวมทั้งตัวอย่างการใช้ระบบงานทั้งในและต่างประเทศ (ถ้ามี)”
16.00 – 16.30 น.     การบรรยายเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีการกำหนดเพิ่มเติม รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบ”
16.30 - 17.00 น.     ตอบข้อซักถาม
 
 
หัวข้อสัมมนานี้เหมาะสำหรับ:      ผู้ตรวจสอบภายใน, เจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติงาน, ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
ห้องราชเทวี โรงแรมเอเซีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ มีทางเดินเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS กับโรงแรม

 
ข่าวด่วน ข่าวอบรม/สัมมนา

ขอเชิญประชุมและสัมมนาสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1/2567
ขอเชิญประชุมและสัมมนาสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 3/2566
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการ ยกระดับความเข้มแข็ง หน่วยงาน 2nd และ 3rd line ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
ขอเชิญร่วมประชุมและสัมมนาสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 1/2566 article
เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ในวันที่ 22 กันยายน 2566
ขอเชิญร่วมสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ปี 2565
ขอเชิญประชุมและสัมมนาของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 1/2565 article
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา System & Cyber Resilience
ขอเชิญสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ปี 2564 ในหัวข้อ Internal Audit: Soaring Through Turbulent Times article
แจ้งกำหนดการประชุมสมาชิกชมรมฯ article
แจ้งประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ในหัวข้อ IA Transformation
ขอเชิญสัมมนา “แนวทางการตรวจสอบสินเชื่อหลังจากเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 9 และ Credit Model”
ขอเชิญสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ในหัวข้อ Mobile Banking and Digital Audit
ขอเชิญประชุมและสัมมนาหัวข้อ “The effect of Data Privacy Protection with Internal Auditors”
แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management Implementation Guideline) และแนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (SA-IT Examination Guideline)
ขอเชิญประชุมและสัมมนาสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินครั้งที่ 1/2562
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาหลักสูตร "ความท้าทายของผู้ตรวจสอบกับเทคโนโลยี AI และ Blockchain"
เชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปบริจาคที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ในหัวข้อ "Robotic Internal Control and Audit"
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Customer Identification in Digital Banking, Cyber Attack and General Data Protection Regulation (GDPR)” article
เชิญร่วมงานสัมมนา Asia Pacific CACS 2018 Conference
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารฯ ขอบคุณมหาวิทยาลัยสยามในความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่จัดอบรม CIA
แจ้งงดติว CIA Part II เฉพาะวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561
แจ้งเปลี่ยนห้องอบรมเพื่อเตรียมสอบ CIA Part II ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2, 9 และ 16 มิ.ย. 61 เปลี่ยนเป็นห้อง 1103
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมสอบ CIA Part II (Update ห้องอบรม)
ขอเชิญประชุมและสัมมนาสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ครั้งที่ 1/2561
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่
ขอเชิญประชุมสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารฯ ครั้งที่ 3/2560 และเชิญร่วมงานเลี้ยงสมาชิก ประจำปี 2560
เชิญร่วมการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน Cyber Security สำหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในสถาบันการเงินในยุค Digital”
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “Future of Blockchain and Cyber Security”
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบภายใน
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมสอบ CIA Part I
ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S)
เชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "ความรู้ด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ปัญหาและผลกระทบต่อสถาบันการเงิน"
ขอเชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 1/2560 พร้อมสัมมนาเรื่อง “Risks and Challenges against Internal Auditors of Banks & Financial Institutions" article
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รุ่น 1" article
กำหนดการสัมมนาวิชาชีพตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
ขอเชิญประชุมสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารฯ ครั้งที่ 3/2559
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2559 ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2559 ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์
ขอเชิญประชุมสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ครั้งที่ 1/2559 article
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ ครั้งที่ 2/2559 article
เชิญสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน เข้าสัมมนางาน article
แจ้งการสลับวันบรรยายของวิทยากรในการร่วมติว CIA Part III
เชิญสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินร่วมติว CIA Part III (เปลี่ยนแปลงจากวันที่ 6 ก.พ. 2559 เป็นวันที่ 13 ก.พ. 2559)
เชิญประชุมสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ครั้งที่ 3/2558 และ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2558
ข้อมูลการจัดสัมมนาของคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน ขึ้นเวบไซต์ของชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน article
เชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าประชุมครั้งที่ 2/2558 article
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาประจำปี 2558 ของชมรมผู้ตรวจภายในธนาคารและสถาบันการเงิน article
ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “Digital banking โลกทางการเงินไร้พรมแดน” article
กำหนดการจัดอบรมของแต่ละคณะกรรมการฯ
เชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าประชุมครั้งที่ 1/2558 article
เชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าประชุมครั้งที่ 3/2557 และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2557
สัมมนา เรื่อง BOT Sharing: Best Practices to Practical Actions
สัมมนาเรื่อง The Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) และ Interest Rate Risk In Banking Book (IRRBB)
ด่วน! เลื่อนวันโครงการติวสอบ CIA PART II
มติของธนาคารสมาชิกชมรมฯ กรณีการเพิ่มเงินค่าบำรุงรายปี
เชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 2/2557 และการสัมมนาเรื่อง BASELL III
การสัมมนาเรื่อง Current Topic in Banking Internal Audit & Countering Fraud Risk
เชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2557 และการสัมมนาเรื่อง กฎหมาย FATCA
Cobit 5 Framework ภาษาไทย Download ฟรี
ขอเชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 2/2556 และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2556 article
การสัมมนาเรื่อง "COBIT 5 for Assurance"
โครงการติวสอบ CIA PART I
สัมมนาเรื่อง “สัญญาณเตือนภัยและการตรวจสอบทุจริตเชิงรายละเอียด”
เชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2556 และสัมมนาเรื่อง "มุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทของ ผู้ตรวจสอบภายใน ในยุค AEC"
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการหัวข้อ "เทคโนโลยีและมาตรฐานการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต" ครั้งที่ 2 article
ขอเชิญสมาชิกชมรมฯ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2555 article
เชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 3/2555 และการสัมมนา Evolution of Internal Audit Functions article
การสัมมนาเรื่อง “เรียนรู้อย่างครบเครื่องเรื่องอนุพันธ์ทางการเงิน” article
การสัมมนาหัวข้อ "การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต และ ธุรกรรมเงินให้สินเชื่อ ตามแนวทาง Significant Activities" และ "แนวทางการประเมินสินเชื่อที่อาจจะเสื่อมคุณภาพลง (Possible Impaired Loan)"
งดการจัดติว CIA Part II ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายน 2555
การสัมมนาเรื่อง IT Security Audit
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดติวสอบ CIA Part I
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดติวสอบ CIA PART III
เชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2555 และการอบรม/สัมมนาเรื่อง "การตรวจสอบกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ICAAP"
ขอแจ้งยกเลิกในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้ตรวจสอบภายใน ธนาคารและสถาบันการเงิน
เลื่อนการสัมมนาเรื่อง "การตรวจสอบกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน (ICAAP)" โดยไม่มีกำหนด article
การฝึกอบรม หลักสูตร "IT Audit for Non – IT Auditor"
การสัมมนาเรื่อง "ข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อและแนวทางการประเมิน Potential NPLs" และ "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการสอบทานสินเชื่อ"
การสัมมนาเรื่อง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดใหญ่ (Mortgage, SME, Corporate)
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ ประจำปี 2554 หัวข้อ "CEO & Integrated Management - Audit"
การสัมมนาเรื่อง “การประเมินและการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด”
ด่วน! เลื่อนการติว CIA ในวันอาทิตย์ที่ 12 เป็นวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 54
โครการสัมมนา พรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก และ พรบ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (NCB)
ติวสอบ CIA PART II article
เสวนาคลีนิกไอเอ ครั้งที่ 5/2554 หัวข้อ ia clinic "IT Risk and Its Impact to Business"
เชิญเข้าร่วมกิจกรรม CAE Forum ครั้งที่ 1/2554 ในหัวข้อ “QAR Implementation”
การจัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ “ISO/IEC 27001:2005 ISMS Seminar 2011”
ขอเชิญประชุมสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 1/2554 และการสัมมนา
โครงการอบรม ผู้บริหารกับการตรวจสอบภายใน
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ ครั้งที่ 3/2554
สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชี 2 และการนำเสนองบการเงินและงบกระแสเงินสด article
ขอเชิญตัวแทนสมาชิกรวมบำเพ็ญประโยชน์ และรับฟังธรรม
ขอเชิญเข้าร่วมสัมนา เรื่อง “ นวัตกรรมและโลกาภิวัตน์กับ CFO มืออาชีพ World Change CFO Change
CDIC 2010
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "แนวโน้มมาตรฐานบัญชีไทยและผลกระทบต่อสถาบันการเงิน"Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ