ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
การสัมมนาเรื่อง “เรียนรู้อย่างครบเครื่องเรื่องอนุพันธ์ทางการเงิน” article

 

ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จึงจัดให้มีการสัมมนาในวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 และวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ชั้น 3 ถนนพญาไท ในหัวข้อเรื่อง เรียนรู้อย่างครบเครื่องเรื่องอนุพันธ์ทางการเงิน โดยได้เชิญคุณภูมิวัฒก์ นันทวณิชย์ เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงิน ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงินสายงานธุรกิจตลาดเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินโดยตรงมาเป็นวิทยากร ทำให้การบรรยายสามารถครอบคลุมเนื้อหาและประเด็นสำคัญ ๆ ในการประกอบธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการประกอบธุรกรรม ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการประกอบธุรกรรม ตลอดจนวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงระบบการควบคุมภายในในการปฏิบัติงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินอย่างครบถ้วนทุกแง่มุม ทั้งนี้เนื้อหาในการบรรยายมีรายละเอียดเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถระบุได้อย่างครบถ้วน จึงใคร่ขอยกตัวอย่างเนื้อหาการบรรยายที่เป็นหัวข้อหลัก ๆ ดังนี้
การประกอบธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ (Product List)
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการประกอบธุรกรรม ของ Front & Back Office (Deal Execution & Back Office Operation)
ลักษณะของธุรกรรมอนุพันธ์ที่มีความซับซ้อน รวมถึงวิธีการวิเคราะห์ และการแยกองค์ประกอบ (Non-Vanilla Derivatives and Decomposition)
การระบุ การวัด และการประเมินความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงแฝงที่เกิดจากการประกอบธุรกรรม (Embedded Risk)
ระบบงาน และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง (Hedging Tools)
จุดควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญ และมีความเสี่ยงสูง (Key Controls and High Risk Areas)
การประเมินความเหมาะสมของลูกค้า (Client Suitability Assessment)
การจัดทำนิติกรรมสัญญา และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ (Key Documents and Legal Disclosure)
การจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล (Regulatory Reporting)
 
ในการนี้คณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน จึงขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา โดยธนาคาร/สถาบันการเงินสมาชิก จะได้รับสิทธิเข้ารับสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 3 ท่าน และธนาคาร/สถาบันการเงินสมาชิกที่เป็นคณะอนุกรรมการฯ จะได้รับสิทธิเพิ่มอีก 2 ท่าน รวม 5 ท่าน โดยกรอกใบลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ 1) และตอบกลับมายังนายทะเบียนของคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศฯ (คุณพรรณวดี กาญจนโอภาษ หรือคุณพรรณวิภา สถาพรประดิษฐ์ โทร. 0-2271-3700 ต่อ 1074) ทาง E-mail: panwadeek@exim.go.th หรือ panvipas@exim.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2271-3038 ภายในวันพุธที่ 5 กันยายน 2555
อนึ่ง การเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ หากธนาคารสมาชิกใดต้องการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการสัมมนาเพิ่มเติมจากสิทธิที่ได้รับดังกล่าวข้างต้น จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับจำนวนที่เกินจากสิทธิที่ได้รับท่านละ 1,000 บาทต่อวัน โดยใคร่ขอให้ดำเนินการ ดังนี้
1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนประชาชื่น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 093-2-50387-5 ชื่อบัญชี “นางสุจิรา ภมรสูต” ภายในวันพุธที่ 5 กันยายน 2555 ทั้งนี้ ใคร่ขอความร่วมมือให้โอนเงินภายในวันดังกล่าว เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ไม่มีนโยบายในการรับชำระเงินในวันสัมมนา
2) ส่งสำเนาใบนำฝากเงินถึงเหรัญญิกของอนุกรรมการฯ (คุณพรศรี พุทธศีลพรสกุล หรือคุณสุจิรา ภมรสูต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร.08-1836-7471) ทางโทรสาร หมายเลข 0-2587-9132 หรือทาง E-mail: Kongs9@hotmail.com หรือ Touch_see@hotmail.com สำหรับใบเสร็จรับเงินจะได้รับในวันสัมมนา
หมายเหตุ: สำหรับกำหนดการสัมมนาในแต่ละช่วงเวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งข่าวด่วน ข่าวอบรม/สัมมนา

แจ้งกำหนดการประชุมสมาชิกชมรมฯ article
แจ้งประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ในหัวข้อ IA Transformation
ขอเชิญสัมมนา “แนวทางการตรวจสอบสินเชื่อหลังจากเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 9 และ Credit Model”
ขอเชิญสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ในหัวข้อ Mobile Banking and Digital Audit
ขอเชิญประชุมและสัมมนาหัวข้อ “The effect of Data Privacy Protection with Internal Auditors”
แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management Implementation Guideline) และแนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (SA-IT Examination Guideline)
ขอเชิญประชุมและสัมมนาสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินครั้งที่ 1/2562
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาหลักสูตร "ความท้าทายของผู้ตรวจสอบกับเทคโนโลยี AI และ Blockchain"
เชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปบริจาคที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ในหัวข้อ "Robotic Internal Control and Audit"
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Customer Identification in Digital Banking, Cyber Attack and General Data Protection Regulation (GDPR)” article
เชิญร่วมงานสัมมนา Asia Pacific CACS 2018 Conference
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารฯ ขอบคุณมหาวิทยาลัยสยามในความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่จัดอบรม CIA
แจ้งงดติว CIA Part II เฉพาะวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561
แจ้งเปลี่ยนห้องอบรมเพื่อเตรียมสอบ CIA Part II ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2, 9 และ 16 มิ.ย. 61 เปลี่ยนเป็นห้อง 1103
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมสอบ CIA Part II (Update ห้องอบรม)
ขอเชิญประชุมและสัมมนาสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ครั้งที่ 1/2561
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่
ขอเชิญประชุมสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารฯ ครั้งที่ 3/2560 และเชิญร่วมงานเลี้ยงสมาชิก ประจำปี 2560
เชิญร่วมการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน Cyber Security สำหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในสถาบันการเงินในยุค Digital”
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “Future of Blockchain and Cyber Security”
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบภายใน
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมสอบ CIA Part I
ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S)
เชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "ความรู้ด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ปัญหาและผลกระทบต่อสถาบันการเงิน"
ขอเชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 1/2560 พร้อมสัมมนาเรื่อง “Risks and Challenges against Internal Auditors of Banks & Financial Institutions" article
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รุ่น 1" article
กำหนดการสัมมนาวิชาชีพตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
ขอเชิญประชุมสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารฯ ครั้งที่ 3/2559
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2559 ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2559 ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์
ขอเชิญประชุมสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ครั้งที่ 1/2559 article
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ ครั้งที่ 2/2559 article
เชิญสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน เข้าสัมมนางาน article
แจ้งการสลับวันบรรยายของวิทยากรในการร่วมติว CIA Part III
เชิญสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินร่วมติว CIA Part III (เปลี่ยนแปลงจากวันที่ 6 ก.พ. 2559 เป็นวันที่ 13 ก.พ. 2559)
เชิญประชุมสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ครั้งที่ 3/2558 และ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2558
ข้อมูลการจัดสัมมนาของคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน ขึ้นเวบไซต์ของชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน article
เชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าประชุมครั้งที่ 2/2558 article
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาประจำปี 2558 ของชมรมผู้ตรวจภายในธนาคารและสถาบันการเงิน article
ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “Digital banking โลกทางการเงินไร้พรมแดน” article
กำหนดการจัดอบรมของแต่ละคณะกรรมการฯ
เชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าประชุมครั้งที่ 1/2558 article
เชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าประชุมครั้งที่ 3/2557 และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2557
สัมมนา เรื่อง BOT Sharing: Best Practices to Practical Actions
สัมมนาเรื่อง The Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) และ Interest Rate Risk In Banking Book (IRRBB)
ด่วน! เลื่อนวันโครงการติวสอบ CIA PART II
มติของธนาคารสมาชิกชมรมฯ กรณีการเพิ่มเงินค่าบำรุงรายปี
เชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 2/2557 และการสัมมนาเรื่อง BASELL III
การสัมมนาเรื่อง Current Topic in Banking Internal Audit & Countering Fraud Risk
เชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2557 และการสัมมนาเรื่อง กฎหมาย FATCA
Cobit 5 Framework ภาษาไทย Download ฟรี
ขอเชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 2/2556 และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2556 article
การสัมมนาเรื่อง "COBIT 5 for Assurance"
โครงการติวสอบ CIA PART I
สัมมนาเรื่อง “สัญญาณเตือนภัยและการตรวจสอบทุจริตเชิงรายละเอียด”
เชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2556 และสัมมนาเรื่อง "มุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทของ ผู้ตรวจสอบภายใน ในยุค AEC"
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการหัวข้อ "เทคโนโลยีและมาตรฐานการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต" ครั้งที่ 2 article
ขอเชิญสมาชิกชมรมฯ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2555 article
เชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 3/2555 และการสัมมนา Evolution of Internal Audit Functions article
การสัมมนาหัวข้อ "การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต และ ธุรกรรมเงินให้สินเชื่อ ตามแนวทาง Significant Activities" และ "แนวทางการประเมินสินเชื่อที่อาจจะเสื่อมคุณภาพลง (Possible Impaired Loan)"
งดการจัดติว CIA Part II ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายน 2555
การสัมมนาเรื่อง IT Security Audit
การอบรมสัมมนาเรื่อง “ผลกระทบต่อธนาคารและสถาบันการเงินเมื่อประเทศไทยถูกขึ้น Blacklist ด้าน ปปง. และผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดติวสอบ CIA Part I
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดติวสอบ CIA PART III
เชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2555 และการอบรม/สัมมนาเรื่อง "การตรวจสอบกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ICAAP"
ขอแจ้งยกเลิกในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้ตรวจสอบภายใน ธนาคารและสถาบันการเงิน
เลื่อนการสัมมนาเรื่อง "การตรวจสอบกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน (ICAAP)" โดยไม่มีกำหนด article
การฝึกอบรม หลักสูตร "IT Audit for Non – IT Auditor"
การสัมมนาเรื่อง "ข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อและแนวทางการประเมิน Potential NPLs" และ "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการสอบทานสินเชื่อ"
การสัมมนาเรื่อง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดใหญ่ (Mortgage, SME, Corporate)
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ ประจำปี 2554 หัวข้อ "CEO & Integrated Management - Audit"
การสัมมนาเรื่อง “การประเมินและการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด”
ด่วน! เลื่อนการติว CIA ในวันอาทิตย์ที่ 12 เป็นวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 54
โครการสัมมนา พรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก และ พรบ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (NCB)
ติวสอบ CIA PART II article
เสวนาคลีนิกไอเอ ครั้งที่ 5/2554 หัวข้อ ia clinic "IT Risk and Its Impact to Business"
เชิญเข้าร่วมกิจกรรม CAE Forum ครั้งที่ 1/2554 ในหัวข้อ “QAR Implementation”
การจัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ “ISO/IEC 27001:2005 ISMS Seminar 2011”
ขอเชิญประชุมสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 1/2554 และการสัมมนา
โครงการอบรม ผู้บริหารกับการตรวจสอบภายใน
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ ครั้งที่ 3/2554
สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชี 2 และการนำเสนองบการเงินและงบกระแสเงินสด article
ขอเชิญตัวแทนสมาชิกรวมบำเพ็ญประโยชน์ และรับฟังธรรม
ขอเชิญเข้าร่วมสัมนา เรื่อง “ นวัตกรรมและโลกาภิวัตน์กับ CFO มืออาชีพ World Change CFO Change
CDIC 2010
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "แนวโน้มมาตรฐานบัญชีไทยและผลกระทบต่อสถาบันการเงิน"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "Introduction to Cobit & Cobit Framwork"
ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา"กระบวนการบริหารสินเชื่อที่ดี วิธีการตรวจสอบและข้อสังเกตที่ตรวจพบ"
แจ้งเลื่อนกำหนดการติวสอบ CIA PART I article
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม/สัมนา "Introduction to Information System Audit " article
ขอเชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2553 article
ขอเชิญเข้าร่วมสัมนา "ICAAP and Pillar II" & "Imaged Cheque Clearing and Archive System – ICAS" article
สรุปแผนงานสัมมนาเบื้องต้น ปี 2553
แจ้งประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ในหัวข้อ Mobile Banking and Digital Audit
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2559 ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ ครั้งที่ 2/2559
เอกสารสัมมนา UCP 600 ของอนุ ตปท.Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ