ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
ข่าวด่วน ข่าวอบรม/สัมมนา

               ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "แนวโน้มมาตรฐานบัญชีไทยและผลกระทบต่อสถาบันการเงิน"

ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน กำหนดให้มีการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิก ในหัวข้อ "แนวโน้มมาตรฐานบัญชีไทยและผลกระทบต่อสถาบันการเงิน" ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องสกายบอลรูม โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ซอยสุขุมวิท 18-20 ถนนสุขุมวิท โดยในโอกาสนี้ คุณอุณากร พฤฒิธาดา และคุณสินสิริ ทังสมบัติ วิทยากรจาก สำนักงาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ได้ให้เกียรติมาบรรยาย

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "Introduction to Cobit & Cobit Framwork"

ด้วยทางสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพ (ISACA Bangkok Chapter) ได้จัดอบรมหลักสูตร

1. Introduction to Cobit  ในวันที่ 11 กันยายน 2553  รายละเอียด คลิก

2. Cobit Framwork ในวันที่ 18-19 กันยายน 2553 รายละเอียด คลิก

 

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา"กระบวนการบริหารสินเชื่อที่ดี วิธีการตรวจสอบและข้อสังเกตที่ตรวจพบ"

ด้วยคณะอนุกรรมการด้านสินเชื่อ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จึงจัดให้มีการสัมมนาใน วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2553 เวลา 8.30 16.30 น. ณ ห้องสกายบอลรูม โรงแรม วินเซอร์สวีทส์ ถนนสุขุมวิท ซอย 18-20

แจ้งเลื่อนกำหนดการติวสอบ CIA PART Iarticle

ตามที่ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ได้กำหนดการติวสอบ CIA PART I  ในวันที่ ที่ 3, 4, 10, 11 และ 17 กรกฎาคม 2553 นั้น ทางชมรม ฯ ขอเลื่อน เป็น "วันที่ 10, 11, 17, 18  กรกฎาคมและ 1 สิงหาคม 2553" เวลา 9.00 –16.00 น.  และเปลี่ยนสถานที่บรรยายเป็น ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม ถนนเพชรเกษม (ระหว่างซอย 36- 38)

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม/สัมนา "Introduction to Information System Audit "article

ด้วยทางสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ภาคพื้นกรุงเทพฯ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตร "Introduction to Information System Audit" ในวันที่  1-4 กรกฏาคม 2553 ณ อาคารมูลนิธิคณะเซ็นต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 สุขุมวิท 55

รายเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2553 article

         ตามที่ทางชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินได้ขอเลื่อนการจัดประชุมตัวแทนสมาชิกชมรมครั้งที่ 1/2553 ที่ผ่านไปนั้น  ปัจจุบันทางชมรมฯ มีความพร้อมในการจัดประชุมสมาชิกใหม่อีกครั้ง จึงขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเพทาย โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์  ซอยสุขุมวิท 18-20  ถนนสุขุมวิท โดยในโอกาสนี้ คุณสมชาย พิชิตสุรกิจ วิทยากรจาก กรรมการบริหารชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต สมาคมธนาคารไทยได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับเรื่อง การตรวจสอบและป้องกันทุจริตสินเชื่อที่อยู่อาศัยและบัตรอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก

ขอเชิญเข้าร่วมสัมนา "ICAAP and Pillar II" & "Imaged Cheque Clearing and Archive System – ICAS"article

                        ด้วยคณะอนุกรรมการด้านทั่วไป ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน  จึงจัดให้มีการสัมมนาใน วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องสกายบอลรูม โรงแรม วินเซอร์สวีทส์  ถนนสุขุมวิท  ซอย 18-20  โดยเชิญวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง ดังนี้

สรุปแผนงานสัมมนาเบื้องต้น ปี 2553
แจ้งประชาสัมพันธ์

           ด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดให้มีการประชุมสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมการจัดสัมมนาโดยวิทยากรจากบริษัท ดีลอยต์ทูชโทมัตสุ (Deloitte) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 9.00-17.00 น. ห้องซีเอ็มสูท (CM Suite) ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ (BTS สถานีสยามฯ) โดยมีหัวข้อสัมมนาดังนี้

1.      Auditing Digital Risks

2.      Trending Risk in Financial Industry

3.      Processing Mining for Data-Driven Organizations

4.      Agile Internal Audit

          จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิก/ตัวแทน เข้าร่วมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว 

ขอเชิญสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ในหัวข้อ Mobile Banking and Digital Audit

        ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดให้มีสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ในหัวข้อ  Mobile Banking and Digital Audit  เพื่อให้ผู้บริหารงานตรวจสอบภายในของธนาคารและสถาบันการเงิน ได้มุมมองและแนวทางการตรวจสอบภายในยุคดิจิตอล โดยเฉพาะกับช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ อีกทั้ง  ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบฯ ของสถาบันสมาชิก ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานตรวจสอบของสถาบันการเงินให้มีความเข้มแข็ง  สอดคล้อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ซึ่งชมรมฯ จะจัดให้มีการสัมมนาขึ้น ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น.   ณ ห้องบันยัน 1 ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทร กรุงเทพฯ

 

หน้า 10/11
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ