ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
ข่าวด่วน ข่าวอบรม/สัมมนา

               แจ้งกำหนดการประชุมสมาชิกชมรมฯarticle

     ด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดให้มีการประชุมสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมการจัดสัมมนาโดยวิทยากรจากบริษัท ดีลอยต์ทูชโทมัตสุ (Deloitte) ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นการประชุม Online ผ่าน Zoom โดยมีหัวข้อสัมมนาดังนี้

 

1.      Auditing Digital Risks

 

2.      Trending Risk in Financial Industry

 

3.      Processing Mining for Data-Driven Organizations

 

4.      Agile Internal Audit

          จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิก/ตัวแทน เข้าร่วมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว 

 

 

 

 

 

แจ้งประชาสัมพันธ์

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ชมรม Compliance และ ชมรม IT Risk จัดงานสัมมนา 2nd line และ 3rd line ครั้งที่ 3 ปี 2563 หัวข้อ “แนวปฏิบัติเรื่องบทบาทหน้าที่ของ 2nd and 3rd line เพื่อตอบโจทย์ PDPA & Data breach"

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 63 เวลา : 12.30 17.00 น.

สถานที่ : The Okura Prestige Hotel ห้อง : Grand Ballroom, Floor 3

ผู้เข้าร่วมงาน : ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ชมรม Compliance ชมรม IT Risk และฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝตท.) ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ขอเชิญสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ในหัวข้อ IA Transformation

           ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินจะจัดให้มีการสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ในหัวห้อ "IA Transformation" เพื่อให้ผู้บริหารงานตรวจสอบภายในของธนาคารและสถาบันการเงิน ได้ทราบถึงการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบภายในยุคดิจิทัล อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบฯ ของสถาบันสมาชิก ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานตรวจสอบภายใน ซึ่งชมรมฯ จะจัดให้มีการสัมมนาในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-13.30 น. ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊สเซส ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ขอเชิญสัมมนา “แนวทางการตรวจสอบสินเชื่อหลังจากเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 9 และ Credit Model”

             ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านสินเชื่อ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ในหัวข้อ “แนวทางการตรวจสอบสินเชื่อหลังจากเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 9 และ Credit Model” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.) ณ ห้อง Convention Hall C-D โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านสินเชื่อ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิก/ตัวแทน เข้าร่วมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว 

ขอเชิญสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ในหัวข้อ Mobile Banking and Digital Audit

           ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินจะจัดให้มีสัมมนา Chief Audit Executive (CAE) Forum ในหัวข้อ  Mobile Banking and Digital Audit  เพื่อให้ผู้บริหารงานตรวจสอบภายในของธนาคารและสถาบันการเงิน ได้มุมมองและแนวทางการตรวจสอบภายในยุคดิจิตอล โดยเฉพาะกับช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ อีกทั้ง  ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบฯ ของสถาบันสมาชิก ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานตรวจสอบของสถาบันการเงินให้มีความเข้มแข็ง  สอดคล้อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ซึ่งชมรมฯ จะจัดให้มีการสัมมนาขึ้น ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น.   ณ ห้องบันยัน 1 ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทร กรุงเทพฯ 

ขอเชิญประชุมและสัมมนาหัวข้อ “The effect of Data Privacy Protection with Internal Auditors”

      ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านทั่วไป ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ในหัวข้อ “The effect of Data Privacy Protection with Internal Auditors” ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management Implementation Guideline) และแนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (SA-IT Examination Guideline)

            ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ได้จัดให้มีการสัมมนาในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.30 . .โรงแรมแอมบาสเดอร์  ในหัวข้อ แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management Implementation Guideline) และแนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (SA-IT Examination Guideline)”

ขอเชิญประชุมและสัมมนาสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินครั้งที่ 1/2562

         ด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดให้มีการประชุมสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 1/2562 พร้อมการจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง IA Transformation to Data Analytic โดยวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย และจากบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์(Convention Hallชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา)

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาหลักสูตร "ความท้าทายของผู้ตรวจสอบกับเทคโนโลยี AI และ Blockchain"

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาหลักสูตร "ความท้าทายของผู้ตรวจสอบกับเทคโนโลยี AI และ Blockchain" ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.45 – 16.30 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น C โรงแรม Grand Centre Point Terminal 21

เชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปบริจาคที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี

 ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในและสถาบันการเงิน จะจัดกิจกรรม CSR และสัมมนานอกสถานที่ ตามแผนงานปี 2561 ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดราชบุรี จึงขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกในแต่ละสถาบันช่วยประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานของท่านให้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของตามจิตศรัทธาให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี

หน้า 2/12
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ