ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
ข่าวด่วน ข่าวอบรม/สัมมนา

               ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2559 ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน

ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดให้มีการสัมมนาหัวข้อเรื่องกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท และการทำธุรกรรมด้านต่างประเทศ(Trade Finance) และการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Convention C ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา) โดยได้รับเกียรติการบรรยายจากคณะวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย และคุณวันนูรฮายัน สาและ
 

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2559 ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์

ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดให้มีการสัมมนาหัวข้อ “Get Ready for National E-payment and Cyber Attack” ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ซี,ดี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา) ซึ่งได้รับเกียรติการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอเชิญประชุมสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ครั้งที่ 1/2559article

    ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดให้มีการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรมฯ  ครั้งที่ 1/2559 พร้อมจัดการสัมมนาเรื่อง ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในในปัจจุบัน โดยคณะวิทยากรจาก บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 08.30-17.00 น. ที่ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา) 

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ ครั้งที่ 2/2559 article
เชิญสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน เข้าสัมมนางานarticle
แจ้งการสลับวันบรรยายของวิทยากรในการร่วมติว CIA Part III

 แจ้งการสลับวันบรรยายของวิทยากร ในวันที่ 5 มี.ค. 2559  และวันที่ 26 มี.ค. 2559

เชิญสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินร่วมติว CIA Part III (เปลี่ยนแปลงจากวันที่ 6 ก.พ. 2559 เป็นวันที่ 13 ก.พ. 2559)

    ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดให้มีการอบรมเพื่อเตรียมสอบ CIA Part III เป็นเวลา 9 วัน (ทุกวันเสาร์) ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ที่ตึกเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 12 ห้องสัมนา ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสยาม ถนนเพชรเกษม

เชิญประชุมสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ครั้งที่ 3/2558 และ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2558

ขอเชิญประชุมสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ครั้งที่ 3/2558 และ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2558

ข้อมูลการจัดสัมมนาของคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน ขึ้นเวบไซต์ของชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินarticle
เชิญสมาชิกส่งตัวแทนเข้าประชุมครั้งที่ 2/2558 article

ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดให้มีการประชุมตัวแทนสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 2/2558 พร้อมจัดการอบรมสัมนาเรื่อง "Maximizing value from your lines of defense and COSO 2013" โดยคณะวิทยากรจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-17.00 น. ที่ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา)

หน้า 4/11
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ ผู้ดูแลเว็บ : SurachetN(at)gsb.or.th