ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
ข่าวด่วน ข่าวอบรม/สัมมนา

               ขอแจ้งยกเลิกในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้ตรวจสอบภายใน ธนาคารและสถาบันการเงิน

เรียน   สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน
        ด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ภายใต้สมาคมธนาคารไทย มีการจัดให้มีการอบรม/สัมมนาและจัดกิจกรรมปีใหม่  ประจำปี  2554 ในวันที่  1  ธันวาคม  2554  เพื่อให้ความรู้กับบรรดาสมาชิกของชมรมผู้ตรวจสอบภายในและสถาบันการเงิน นั้น
        ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร  ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ภายใต้สมาคมธนาคารไทย มีความประสงค์ ขอยกเลิกการอบรมและจัดงานเลี้ยง  ในวันเวลาดังกล่าวออกไปก่อน    เนื่องจากภาวะวิกฤตน้ำท่วม  อาจมีความเสี่ยงและอาจไม่ปลอดภัยต่อสมาชิกที่จะร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว หากสถานการณ์ดีขึ้น จะเรียนแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เลื่อนการสัมมนาเรื่อง "การตรวจสอบกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน (ICAAP)" โดยไม่มีกำหนดarticle

กรรมการบริหารชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน  จะจัดการอบรม/ สัมมนา ประจำปี 2554 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบรรดาสมาชิกของชมรมฯ ในหัวข้อ "การตรวจสอบกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน (ICAAP)"   ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เนื่องจากปัญหามหาอุทกภัย จำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมไปโดยไม่มีกำหนด

การฝึกอบรม หลักสูตร "IT Audit for Non – IT Auditor"

 ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตร “IT Audit for Non – IT Auditor” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทของการบริหารการจัดการ การตรวจสอบ IT Audit ตามหลักการบริหารความเสี่ยงยุคใหม่ การปฏิบัติงานการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน และเทคนิคการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง โดยอบรมระหว่างวันที่ 2-4, 9-11 และ 15-17 พฤศจิกายน 2554 ณ สถาบันวิทยาการ สวทช.

การสัมมนาเรื่อง "ข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อและแนวทางการประเมิน Potential NPLs" และ "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการสอบทานสินเชื่อ"

คณะอนุกรรมการด้านสินเชื่อ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จัดการสัมมนาในหัวข้อดังต่อไปนี้
1.  ข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อและแนวทางการประเมิน Potential NPLs
2.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการสอบทานสินเชื่อ

ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่  8 และ 9 กันยายน 2554  เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรม Windsor Suites Bangkok อาคารการ์เด้นวิงส์  ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท ซอย 18-20

การสัมมนาเรื่อง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดใหญ่ (Mortgage, SME, Corporate)

ด้วยชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต สมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมกับ สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย  และสำนักงาน ปปช จัดการสัมมนามาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการปัญหาการทุจริตในสถาบันการเงิน ครั้งที่ 4 เรื่อง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดใหญ่ (Mortgage, SME, Corporate) ในวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2554  เวลา 08.30-17.30น. ณ โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ ประจำปี 2554 หัวข้อ "CEO & Integrated Management - Audit"

   สมาคมฯ ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ ประจำปี 2554 หัวข้อ "CEO & Integrated Management - Audit" ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2554 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  ภายในงานมีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ "Integrated IT System and S-O-F-C Management"  และ "Integrated Management - Audit and Its Impact to Business" และหัวข้อสัมมนาห้องย่อย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย จากบริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย พร้อมพบกับการจำหน่ายสินค้า และจัดกิจกรรมของสมาคมฯ และบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ

การสัมมนาเรื่อง “การประเมินและการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด”

ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จัดการสัมมนาเรื่อง “การประเมินและการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด” โดยได้เชิญวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องสกาย บอลรูม โรงแรม Windsor Suites

ด่วน! เลื่อนการติว CIA ในวันอาทิตย์ที่ 12 เป็นวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 54

     เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยสยาม จะปิดระบบไฟฟ้าทุกอาคาร  เพื่อทำการ Maintenance ประจำปี ในวันอาทิตย์ที่  12 มิ.ย. นี้   จึงขอเลื่อนการติว CIA ในวันอาทิตย์ที่ 12 เป็นวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 54

โครการสัมมนา พรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก และ พรบ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (NCB)

 ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบงานด้านทั่วไปชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน  จัดการสัมมนาในหัวข้อ “ผลกระทบของพ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝากต่อสถาบันการเงินและผู้ตรวจสอบภายใน และ เรื่องความสำคัญของพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (NCB) ต่อสถาบันการเงินและผู้ตรวจสอบภายใน”  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ  ห้อง Sky Ballroom ชั้น 8 โรงแรม วินเซอร์สวีท ถนนสุขุมวิท   ซอย 20

ติวสอบ CIA PART IIarticle

ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จัดติวสอบ CIA PART II  วันที่ 4, 5, 11, 12 และ 18 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 – 16.00 น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้ในการสอบวุฒิบัตร CIA ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

หน้า 8/11
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ