ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
ข่าวด่วน ข่าวอบรม/สัมมนา

               การสัมมนาเรื่อง IT Security Audit

ด้วยคณะอนุกรรมการด้านคอมพิวเตอร์ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดสัมมนา เรื่อง IT Security Audit วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสมาชิกชมรมฯ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ. โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพฯ

การอบรมสัมมนาเรื่อง “ผลกระทบต่อธนาคารและสถาบันการเงินเมื่อประเทศไทยถูกขึ้น Blacklist ด้าน ปปง. และผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน”

คณะอนุกรรมการตรวจสอบงานด้านทั่วไป ขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน เข้าร่วมการสัมนาเรื่อง “ผลกระทบต่อธนาคารและสถาบันการเงินเมื่อประเทศไทยถูกขึ้น Blacklist ด้าน ปปง. และผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน” ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30 – 17.00น.  ณ ห้องราชเทวี 1  โรงแรมเอเชีย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดติวสอบ CIA Part I

ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดติวสอบ CIA PART I ในระหว่างวันที่ 16, 23, 30 มิถุนายน และ 7, 14 กรกฎาคม 255 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย ชั้น 7 (703 - Tentative) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น มหาวิทยาลัยสยาม ถนนเพชรเกษม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดติวสอบ CIA PART III

 ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินจะจัดโครงการจัดติวสอบ CIA PART III ในระหว่าง วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์, 3, 10, 17 และ 24 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.30 น. รวม เวลา 5 วัน   มีวัตถุประสงค์เพื่อจะเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้ในการสอบวุฒิบัตร CIA ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2555 และการอบรม/สัมมนาเรื่อง "การตรวจสอบกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ICAAP"

ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2555 และการอบรม/สัมมนาเรื่อง "การตรวจสอบกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ICAAP" เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกด้วย ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย ติดสถานีรถไฟฟ้าราชเทวี

ขอแจ้งยกเลิกในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้ตรวจสอบภายใน ธนาคารและสถาบันการเงิน

เรียน   สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน
        ด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ภายใต้สมาคมธนาคารไทย มีการจัดให้มีการอบรม/สัมมนาและจัดกิจกรรมปีใหม่  ประจำปี  2554 ในวันที่  1  ธันวาคม  2554  เพื่อให้ความรู้กับบรรดาสมาชิกของชมรมผู้ตรวจสอบภายในและสถาบันการเงิน นั้น
        ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร  ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ภายใต้สมาคมธนาคารไทย มีความประสงค์ ขอยกเลิกการอบรมและจัดงานเลี้ยง  ในวันเวลาดังกล่าวออกไปก่อน    เนื่องจากภาวะวิกฤตน้ำท่วม  อาจมีความเสี่ยงและอาจไม่ปลอดภัยต่อสมาชิกที่จะร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว หากสถานการณ์ดีขึ้น จะเรียนแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เลื่อนการสัมมนาเรื่อง "การตรวจสอบกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน (ICAAP)" โดยไม่มีกำหนดarticle

กรรมการบริหารชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน  จะจัดการอบรม/ สัมมนา ประจำปี 2554 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบรรดาสมาชิกของชมรมฯ ในหัวข้อ "การตรวจสอบกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน (ICAAP)"   ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เนื่องจากปัญหามหาอุทกภัย จำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมไปโดยไม่มีกำหนด

การฝึกอบรม หลักสูตร "IT Audit for Non – IT Auditor"

 ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตร “IT Audit for Non – IT Auditor” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทของการบริหารการจัดการ การตรวจสอบ IT Audit ตามหลักการบริหารความเสี่ยงยุคใหม่ การปฏิบัติงานการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน และเทคนิคการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง โดยอบรมระหว่างวันที่ 2-4, 9-11 และ 15-17 พฤศจิกายน 2554 ณ สถาบันวิทยาการ สวทช.

การสัมมนาเรื่อง "ข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อและแนวทางการประเมิน Potential NPLs" และ "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการสอบทานสินเชื่อ"

คณะอนุกรรมการด้านสินเชื่อ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จัดการสัมมนาในหัวข้อดังต่อไปนี้
1.  ข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการสินเชื่อและแนวทางการประเมิน Potential NPLs
2.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการสอบทานสินเชื่อ

ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่  8 และ 9 กันยายน 2554  เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรม Windsor Suites Bangkok อาคารการ์เด้นวิงส์  ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท ซอย 18-20

การสัมมนาเรื่อง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดใหญ่ (Mortgage, SME, Corporate)

ด้วยชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต สมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมกับ สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย  และสำนักงาน ปปช จัดการสัมมนามาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการปัญหาการทุจริตในสถาบันการเงิน ครั้งที่ 4 เรื่อง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดใหญ่ (Mortgage, SME, Corporate) ในวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2554  เวลา 08.30-17.30น. ณ โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24

หน้า 8/11
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ