ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletหน้าที่ของ กบร.
bulletนโยบายชมรม
bulletขอบเขตรับผิดชอบอนุกรรมการ
bulletข้อบังคับชมรมฯ
bulletธนาคาร&สถาบันการเงินสมาชิก
bulletแผนการดำเนินงาน
dot
dot
bulletข้อมูล ธปท.สำหรับสถาบันการเงิน
bullet Web App. Security (OWASP Top 10)
bullet Checklist สำหรับบริหารจัดการ Cisco Router
bulletRouter Audit Tool (RAT)
bulletweb application testing
dot
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ
bulletสมาคมธนาคารไทย
bulletISACA Bangkok
bulletสำนักงานคณะกรรมการ กลต.
bulletInformation Technology Governance (โดย อ.เมธา )
bulletThaiCERT
bulletAudit Net
ข่าวด่วน ข่าวอบรม/สัมมนา

               เชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 3/2555 และการสัมมนา Evolution of Internal Audit Functionsarticle

   ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินจะจัดประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 3/2555 และการสัมมนา  Evolution of Internal Audit  Functions  ในวันศุกร์ที่  9  พฤศจิกายน 2555  เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร. โรงแรม เอเชีย  หน้าสถานนีรถไฟฟ้า BTS ราชเวที

การสัมมนาเรื่อง “เรียนรู้อย่างครบเครื่องเรื่องอนุพันธ์ทางการเงิน”article

ด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จึงจัดให้มีการสัมมนาในวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 และวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

การสัมมนาหัวข้อ "การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต และ ธุรกรรมเงินให้สินเชื่อ ตามแนวทาง Significant Activities" และ "แนวทางการประเมินสินเชื่อที่อาจจะเสื่อมคุณภาพลง (Possible Impaired Loan)"

 ด้วยคณะอนุกรรมการด้านสินเชื่อ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินในหัวข้อ "การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต และ ธุรกรรมเงินให้สินเชื่อ ตามแนวทาง Significant Activities" และ "แนวทางการประเมินสินเชื่อที่อาจจะเสื่อมคุณภาพลง (Possible Impaired Loan)" ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 และวันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 

งดการจัดติว CIA Part II ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายน 2555

ตามคำแนะนำของสมาชิกในการประชุมครั้งที่ 2/2555 ที่ชะอำ โดย กบร. มีมติเห็นชอบงดการจัดติว CIA Part II ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายน 2555

การสัมมนาเรื่อง IT Security Audit

ด้วยคณะอนุกรรมการด้านคอมพิวเตอร์ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดสัมมนา เรื่อง IT Security Audit วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสมาชิกชมรมฯ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ. โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพฯ

การอบรมสัมมนาเรื่อง “ผลกระทบต่อธนาคารและสถาบันการเงินเมื่อประเทศไทยถูกขึ้น Blacklist ด้าน ปปง. และผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน”

คณะอนุกรรมการตรวจสอบงานด้านทั่วไป ขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน เข้าร่วมการสัมนาเรื่อง “ผลกระทบต่อธนาคารและสถาบันการเงินเมื่อประเทศไทยถูกขึ้น Blacklist ด้าน ปปง. และผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน” ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30 – 17.00น.  ณ ห้องราชเทวี 1  โรงแรมเอเชีย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดติวสอบ CIA Part I

ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดติวสอบ CIA PART I ในระหว่างวันที่ 16, 23, 30 มิถุนายน และ 7, 14 กรกฎาคม 255 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย ชั้น 7 (703 - Tentative) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น มหาวิทยาลัยสยาม ถนนเพชรเกษม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดติวสอบ CIA PART III

 ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงินจะจัดโครงการจัดติวสอบ CIA PART III ในระหว่าง วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์, 3, 10, 17 และ 24 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.30 น. รวม เวลา 5 วัน   มีวัตถุประสงค์เพื่อจะเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้ในการสอบวุฒิบัตร CIA ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เชิญประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2555 และการอบรม/สัมมนาเรื่อง "การตรวจสอบกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ICAAP"

ด้วยชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน จะจัดประชุมตัวแทนสมาชิกชมรม ครั้งที่ 1/2555 และการอบรม/สัมมนาเรื่อง "การตรวจสอบกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ICAAP" เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกด้วย ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย ติดสถานีรถไฟฟ้าราชเทวี

ขอแจ้งยกเลิกในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้ตรวจสอบภายใน ธนาคารและสถาบันการเงิน

เรียน   สมาชิกชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน
        ด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ภายใต้สมาคมธนาคารไทย มีการจัดให้มีการอบรม/สัมมนาและจัดกิจกรรมปีใหม่  ประจำปี  2554 ในวันที่  1  ธันวาคม  2554  เพื่อให้ความรู้กับบรรดาสมาชิกของชมรมผู้ตรวจสอบภายในและสถาบันการเงิน นั้น
        ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร  ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน ภายใต้สมาคมธนาคารไทย มีความประสงค์ ขอยกเลิกการอบรมและจัดงานเลี้ยง  ในวันเวลาดังกล่าวออกไปก่อน    เนื่องจากภาวะวิกฤตน้ำท่วม  อาจมีความเสี่ยงและอาจไม่ปลอดภัยต่อสมาชิกที่จะร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว หากสถานการณ์ดีขึ้น จะเรียนแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

หน้า 8/12
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน (Bank & Financial Institution Internal Auditors Club) ที่ทำการ สมาคมธนาคารไทย เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0-2264-0883-7 โทรสาร. 0-2264-0888 สถานที่ติดต่อ ประธานและเลขาธิการกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โปรดดูรายละเอียดในหัวเรื่องคณะกรรมการ